ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej  oferty z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa i remont krytej pływalni w Przemyślu”

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą,
ofertę nr 2 złożoną przez : „AMA3”
37-700 Przemyśl, ul. Narutowicza 32
oferowana kwota brutto :399 612,31 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oferty złożyło jeszcze trzech Wykonawców:

– oferta nr 1: „KROSPOL” sp. jawna
38-400 Krosno, ul. Składowa 9d
oferowana kwota brutto : 418 206,81 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 95,55 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

– oferta nr 3 : Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ROBIN”
37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 92
oferowana kwota brutto : 463 351,07 zł

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 86,24 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

– oferta nr 4 : Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane Zenon Wojtowicz
37-700 Przemyśl, ul. M. Konopnickiej 25
oferowana kwota brutto : 403 510,11

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 99,03 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast uprawnienia określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 7 października, 2011 /piątek/ 10:25:54
Ostatnia modyfikacja: 7 października, 2011 /piątek/ 10:25:54