ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej  oferty z pośród ofert nieodrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
„Zakup minibusa 8+1 na potrzeby POSiR”

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez: AUTO CENTRUM Sp.z.o.o. ul. Rejtana 67 35-959 Rzeszów
oferowana kwota brutto :126000 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym, w terminie określonym przez zamawiającego.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 14 października, 2011 /piątek/ 10:21:34
Ostatnia modyfikacja: 14 października, 2011 /piątek/ 10:21:34