Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp Zamawiający informuje, że postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na : „Zakup minibusa 8+1 na potrzeby POSIR” – zostało unieważnione – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie :
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy pzp Zamawiający w nawiązaniu do złożonej oferty przez „Auto Centrum” Sp. z o.o. 35-959 Rzeszów ul. Rejtana 67 w postępowaniu przetargowym na „Zakup minibusa 8+1 na potrzeby POSIR” na podstawie art. 26 ust.3 ustawy pzp, wezwał Wykonawcę do uzupełnienia w terminie do dnia 29.09.2011 r. do godz. 12.00 dokumentów określonych w rozdz. X pkt 3 siwz tj aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz dokumentu określonego w rozdz. X pkt 2 ppkt c siwz tj wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w tym co najmniej 3 dostawach samochodów typu „bus” na kwotę min. 100 000,00 zł brutto każde, wraz z dokumentem potwierdzającym, że dostawa ta zastała należycie wykonana (np. referencje) – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
W związku z tym, że wezwany Wykonawca nie uzupełnił w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów został wykluczony z postępowania . Złożona oferta była jedyną oferta jaka wpłynęła do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu .
Zamawiający na podstawie art 93 ust 1 pkt 1 ustawy pzp unieważnił postępowanie .

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 25 października, 2011 /wtorek/ 10:31:25
Ostatnia modyfikacja: 25 października, 2011 /wtorek/ 10:31:25