OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86, REGON: NR RACHUNKU BANKOWEGO: 51-8642-1155-2015-1503-9145-0001

Ogłoszenie

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) lancy śnieżnej TG-3 z kompresorem, rok produkcji 16.12.2004 (w eksploatacji od 2006 roku)

  która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego:  POSIR W PRZEMYŚLU,

UL. A.MICKIEWICZA 30,   37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

w dniu 17 listopada 2011r. o godz. 10.00

WARUNKI AUKCJI  NA SPRZEDAŻY LANCY SNIEŻNEJ Z KOMPRESOREM TG-3

I.  Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji:  lanca śnieżna z kompresorem,
TG-3 będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.

II. Przedmiot sprzedaży można oglądać  ul.. Sanocka 5(Sztuczne Lodowisko),
37-700 PRZEMYŚL od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym
umówieniu się telefonicznym.
Osoba odpowiedzialna:  Paweł Jucha tel: 667-942-506

III. Cena wywoławcza 10000 zł netto.

IV. Warunki szczegółowe aukcji:

1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.

2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.

3. Wadium w wysokości 1 000 zł należy wpłacić w Kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.

4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.

6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.

7. Osoby fizyczne zobowiązane są przedłożyć kopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj.    10 000 PLN netto.

10. Postąpienie 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty

11. Do kwoty wylicytowanej ceny sprzedaży dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.

12. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.

13. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.

14. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.

15. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

16. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.

17. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.

18. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 9 listopada, 2011 /środa/ 10:11:08
Ostatnia modyfikacja: 9 listopada, 2011 /środa/ 10:11:08