Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia, o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  p.n.: „Dostawa i montaż systemów nagłośnienia i monitoringu do rozbudowywanej części hali sportowej w Przemyślu”  część I- Dostawa i montaż systemu nagłośnienia tj  głośników sufitowych, wzmacniaczy, źródeł dźwięku, mikrofonów bezprzewodowych oraz odbiorników tychże mikrofonów, przewodów.
Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę nr 3 złożoną przez:
„ARTOM” Artur Urbańczyk,  97-300 Piotrków Trybunalski ul. Roosevelta 4
oferowana kwota brutto : 15 900 zł

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oferty złożyło jeszcze pięciu Wykonawców:
– Oferta nr 1 : Zakład Usługowo – Produkcyjny „Montel -BR” S.C. 37-700 Przemyśl ul. Słowackiego 27 oferowana kwota brutto : 22 371,46 zł.
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 71.07 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

– Oferta nr 2 :  RGB Audio S.C. Radosław i Grzegorz Rogóż,  05-077 Warszawa -Wesoła, ul. Dworkowa 9/12 Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał –  53.90 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

– Oferta nr 6 : „Security Office” Przedsiębiorstwo Ochrony Mienia i Usług Detektywistycznych Sp. z o.o.  35-010 Rzeszów, ul. Ks. J. Jałowego 29
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 74.50 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

Zawiadamiamy jednocześnie, że niżej wymienione oferty na podstawie art 89 ust. 1 pkt 2 zostały odrzucone :

–  Oferta nr 4. P.P.H.U. „GEMINI” Janusz Łobodziński,  35-077 Rzeszów, ul. Krzywoustego 8
Uzasadnienie : Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp określonych w rozdz.3 pkt 1 ppkt 1.2 SIWZ, Zamawiający nie otrzymał  wymaganych dokumentów tj  referencji na dostawy i montaż nagłośnienia (dostarczone referencję dotyczą monitoringu a nie nagłośnienia)

– Oferta nr 5 Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 8
Uzasadnienie : Po wezwaniu do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp określonych w rozdz. 3 pkt 4 ppkt 4.3 SIWZ, Zamawiający nie otrzymał części wymaganych dokumentów a niektóre dostarczone dokumenty nie są zgodne z SIWZ :

– Brak kart katalogowych producenta – załączono jedynie specyfikację techniczną urządzeń
– Zaproponowane źródło dźwięku niezgodne z wymaganiami Zamawiającego – brak tunera
– Zaproponowany głośnik sufitowy – zakres temperatur pracy mniejszy od wymaganego
– Zaproponowany głośnik sufitowy – pasmo przenoszenia   mniejszy zakres od wymaganego /zał nr 1 do umowy R I, pkt H/
– Zaproponowany głośnik sufitowy – wymagana grubość sufitu niezgodna z wymaganiami Zamawiającego
– Zaproponowany wzmacniacz niezgodny z wymaganiami Zamawiającego w zakresie wagi i wymiarów montażowych

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 18 listopada, 2011 /piątek/ 10:06:58
Ostatnia modyfikacja: 18 listopada, 2011 /piątek/ 10:06:58