Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.
Demontaż istniejącej instalacji wentylacji hali sportowej oraz wykonanie nowej wentylacji mechanicznej z chłodzeniem, instalacji c.t.w. i instalacji chłodniczej dla hali sportowej w Przemyślu”.

 

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą,
ofertę nr1 złożoną przez : Firma Handlowo-Usługowa „Geo-Eko”.

38-500 Sanok, ul. Okulickiego 55

oferowana kwota brutto : 798 270,00 zł

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

 

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oferty złożyło jeszcze pięciu Wykonawców:

– oferta nr 2: Firma „UNI-SERWIS” Sp. z o.o.

33-101 Tarnów, ul. Kwiatkowskiego 24

– oferowana kwota : 918 237,50 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 86.93 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

– oferta nr 3 : Systemy Wentylacji i Klimatyzacji „INSTALWENT”

08-110 Siedlce, ul. Poznańska 12/35,

– oferowana kwota : 933 300,00 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 85.53 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

– oferta nr 4 : Firma „CREO” Sp. z o.o.

-210 Rzeszów, ul. K. Baczyńskiego 9a

– oferowana kwota : 914 359,39 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 87.30 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

– oferta nr 5 : Firma „LUMORS” S.C. Układy Chłodnicze, Klimatyzacje, Wentylacje,

33-311 Wielogłowy 202

-oferowana kwota : 888 310,01 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 89.86 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

– oferta nr 6 : Firma „RPIS” Sp. z o.o.

35-210 Rzeszów, ul. Instalatorów 3

– oferowana kwota : 1 020 159,61 zł brutto

Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskał – 78.24 pkt. wg. ustalonego kryterium oceny ofert

 

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych na rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania nie przysługuje odwołanie. Wykonawcom przysługują natomiast uprawnienia określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 23 listopada, 2011 /środa/ 10:05:50
Ostatnia modyfikacja: 23 listopada, 2011 /środa/ 10:05:50