Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowych, profesjonalnych urządzeń, stanowiących wyposażenie sali fitness w hali sportowej w Przemyślu” Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą,
ofertę złożoną przez firmę :

„KLUBBEN POLSKA” Sp. z o.o.
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 30
oferowana kwota brutto : 44 364,75 zł

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt. W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym, w terminie określonym przez zamawiającego.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 grudnia, 2011 /poniedziałek/ 9:53:33
Ostatnia modyfikacja: 19 grudnia, 2011 /poniedziałek/ 9:53:33