Numer ogłoszenia: 20224 – 2012; data zamieszczenia: 20.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 6785758, faks 0-16 6783849.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych w roku 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : – dostawę sukcesywną artykułów spożywczych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. – Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 siwz..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • artykuły spożywcze objęte zamówieniem podstawowym

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.98.00.00-1, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5, 15.30.00.00-1, 15.93.00.00-6, 15.91.11.00-8, 15.81.15.00-1, 15.55.51.00-4, 15.20.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.84.00.00-8, 03.14.25.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimen¬tarius – zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowo¬nych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP. Wykaz osób upełnomocnionych do występowania w imieniu Oferenta oraz podejmowania w jego imieniu zobowiązań. Oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą siwz i umową oraz braku zastrzeżeń do zawartych w nich zapisów.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W uzasadnionych przypadkach ceny towarów mogą być zmienione aneksem do umowy o wartość wynikającą ze zwyżki lub spadków miesięcznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS w biuletynie statystycznym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl pokój nr 04 parter.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 37-700 Przemyśl – sekretaiat I pietro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Napoje bezalkoholowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa napoi bezalkoholowych do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.98.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, produkty mięsne, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mięsa i wedlin do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.13.11.30-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Warzywa i jarzyny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa warzyw i jarzyn do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Artykuły ogolnospożywcze i cukiernicze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa artykułów ogólnospożywczych i cukierniczych do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.84.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wódki i wina.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wódek i win do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.91.11.00-8, 15.93.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pieczywa do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.81.15.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Mrożonki, lody, ryby.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mrożonek, lodów i ryb do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.55.51.00-4, 15.20.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jaja.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa jaj do punktów gastronomicznych prowadzonych przez zamawiającego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 03.14.25.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.02.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 20 stycznia, 2012 /piątek/ 9:27:33
Ostatnia modyfikacja: 20 stycznia, 2012 /piątek/ 9:27:33