OGŁOSZENIE – REGULAMIN I przetarguna najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 o pow. 1429,6 m2

§ 1  Postanowienia ogólne

 

1)      Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza I przetarg na najem  lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 1429,6 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną i świadczenie usług noclegowych.

2)      Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2  Lokal użytkowy

 

1.     Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:

a)    Adres:                          ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl

b)    Usytuowanie:               Parter usługi gastronomiczne,  parter + I p. usługi noclegowe

c)     Powierzchnia całkowita:            1429,6 m2 w tym:

i.        Restauracja wraz z zapleczem o pow. 317,5 m2 – parter,

ii.        Budynek hotelowo – biurowy wraz z pralnią o pow. 1112,1 m2 – parter, I piętro,

2.     Rzuty poziome przedmiotu najmu (restauracji i hotelu) wraz z wyłączonymi z najmu pomie­szczeniami części hotelowej stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.

3.     Obręb/działka: 207/1026

4.     Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:     PR1P/00054981/3

5.     Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.), p.poż.

6.     Ruchomości – wyposażenie przedmiotu najmu – hotelu i restauracji stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu Najemca nabędzie na własność od Wynajmującego w dniu podpisania niniejszej umowy za kwotę ustaloną w oddzielnych negocjacjach.

7.     zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją – załącznik nr 3 – zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu.

8.     Przedmiot najmu zwany hotelem może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem hotelu, miejsc noclegowych itp., zaś przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność związaną z usługami gastronomicznymi, cateringiem itp.

9.     Wraz z zawarciem umowy najmu Najemca przejmuje na zasadzie art. 23(1) Kodeksu Pracy (przejście części zakładu pracy na nowego właściciela) pra­cowników zatrudnionych w obiektach będących przedmiotem najmu,

10.  Podpisując umowę najmu Najemca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wymienionych w § 2 pkt. 10 na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

11.  Wykaz etatów związanych z działalnością obiektów będących przedmiotem najmu wraz z ro­dzajem umowy stanowi załącznik nr 4.

12.  Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.

13.  Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.

14.  W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00,  tel. 16 678 57 58, osoba odpowiedzialna: Robert Kazimir tel. 16 678 60 04, email: sport@posir.pl.

§ 3  Czynsz

 

1)      Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 6,00 zł netto za 1 m 2

Słownie: sześć złotych

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 8577,60 zł

Słownie: osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 60/100 w tym:

a)   Restauracja wraz z zapleczem o pow. 317,5 m2 x 6,00 zł = 1905,00 zł

b)   Budynek hotelowo – biurowy wraz z pralnią o pow. 1112,1 m2 x 6,00 zł = 6672,60 zł,

 

Wadium w wysokości 2.000,00 PLN płatne najpóźniej w dniu upływu terminu do składania ofert na konto Wynajmującego nr PBS O/Przemyśl  51 86 42 11 55 20 15 15 03 91 45 00 01.

Liczy się termin uznania rachunku Wynajmującego.

§ 4  Składanie oferty

 

1.        Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

do dnia 25 kwietnia 2012 r. do godz. 1000.

2.     Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.

3.     Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.

4.     Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.

5.     Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

§ 5  Oferta

 

1.     Wzór oferty – formularz –  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.

2.     Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.

3.      Elementy oferty konieczne dla jej ważności:

a.imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;

b.dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej)

c.proponowany czynsz najmu netto za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 1429,6m2).

d.Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej i usług noclegowych.

e.oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

f.  oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.

g.podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,

h.podpis oferenta i data sporządzenia oferty.

4.     Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:

a) Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.

b) Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.

c) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

d) Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu NIE WCZEŚNIEJ NIŻ NA DZIEŃ ogłoszenia konkursu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobo­wiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy.

e) W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl – oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.

f) Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.

Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

5.     Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.

6.     Oferty można składać do dnia 25 04 2012 do godz. 10.00.

7.     Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 25 04 2012  r. godz. 12.00.

8.     W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

§ 6  Wadium

 

1.   Wpłata wadium – wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

2.   Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.

3.   W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

4.   Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

§ 7 Umowa najmu

 

1.     Umowę najmu stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.

2.     Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty oraz dokonać zakupu wyposażenia przedmiotu najmu.

3.      Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.

4.     Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 13 kwietnia, 2012 /piątek/ 8:00:43
Ostatnia modyfikacja: 13 kwietnia, 2012 /piątek/ 8:00:43