OGLOSZENIE o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego (maszyny stolarskie) należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

Informacje ogólne

1. Nazwa i siedziba jednostki

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)

ul. Mickiewicza 30 Przemyśl

2. Miejsce i termin składania ofert

POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  – sekretariat I piętro

termin :11.05.2012 godzina 10,00

3.  Miejsce i termin otwarcia ofert

Sala kolumnowa POSIR I piętro

termin : 11.05.2012 godz. 10,15

4.  Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży

Przemyśl ul. Wilsona 3 (bazar), od poniedziałku do piątku w godzinach 7,00-15,00,

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

 

Informacje o składnikach majątkowych

5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych

a. strugarko-wyrówniarka nr fabr.46261 typ ALNe-4

rok produkcji 1958

szerokość strugania 400mm

kompletna i sprawna technicznie

b. dłutarka łańcuchowa nr fabr. 2544/2, typ DFLA

rok produkcji 1967

kompletna i sprawna technicznie

c. strugarka-grubiarka model HENe nr fabr. 7U

rok produkcji 1967

szerokość strugania 600mm

kompletna i sprawna technicznie

d. frezarka dolnowrzecionowa model Fajne nr fabr. 1778

rok produkcji 1962

wymiary stołu 1000mm x 1000mm

przesuw pionowy 140mm

obroty wrzeciona 6000/3000 obr/min

silnik elektryczny dwubiegowy

kompletna i sprawna technicznie

e. piła tarczowa typ DPTA-40 nr fabr. 1528

rok produkcji 1968

maksymalna wysokość cięcia 90mm

zmienne pochylenie tarczy

kompletna i sprawna technicznie

Uwaga : Nie dopuszcza się dzielenia przetargu na części.

Oferta sprzedaży obejmuje wszystkie maszyny łącznie.

6. Cena wywoławcza: 4260 zł netto za wszystkie maszyny ujęte w pkt 5.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

 

Wadium

7. Wadium należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w wysokości 400 zł w terminie do 10.05.2012 do godziny 14,30

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały

odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub

odrzucenia oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg,

uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Oferta – wymagania

8. Wymagania dla oferty

Oferty należy składać na piśmie z zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 11.05.2012 do godziny 10,00.

Oferta powinna zawierać :

– cenę łączną netto i brutto oraz podatek VAT za wszystkie maszyny oferowane do sprzedaży wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty

– nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego

– oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem maszyn lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

9.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez

oferenta, który nie wniósł wadium;
2) O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu

bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 kwietnia, 2012 /piątek/ 7:56:38
Ostatnia modyfikacja: 27 kwietnia, 2012 /piątek/ 7:56:38