OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86 REGON: NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

Ogłoszenie

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej)

elementów stalowych, niepełnowartościowych

pochodzących z rozbiórki wiaty w ilości 3000kg.

która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego  POSIR W PRZEMYŚLU,

UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

w dniu 16.05.2012r. o godz. 11,00

WARUNKI AUKCJI

 

I.             Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: elementy stalowe, niepełnowartościowe, pochodzące z rozbiórki, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.

II.           Przedmiot sprzedaży można oglądać w siedzibie ogłaszającego  POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Osoba odpowiedzialna: Bogdan Zięba  tel: 16 678 41 88

III.         Warunki szczegółowe aukcji:

 1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Wadium w wysokości 500 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
 4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z CEIDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości -dowód osobisty.
 8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 8000 PLN. Słownie : osiem tysięcy złotych. Wymieniona kwota zawiera podatek VAT.
 10. Postąpienie 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
 14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest wpłacić wylicytowaną cenę zakupu  niezwłocznie po zamknięciu aukcji. W przypadku uchylenia się od wpłaty, podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 8 maja, 2012 /wtorek/ 7:51:19
Ostatnia modyfikacja: 8 maja, 2012 /wtorek/ 7:51:19