OGLOSZENIE o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego (silniki elektryczne, wał z kołem pasowym) należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

Informacje ogólne

 

 

  1. Nazwa i siedziba jednostki
   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
   ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
  2. Miejsce i termin składania ofert
   POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  – sekretariat I piętro
   termin : 04.07.2012 godzina 10.00
  3. Miejsce i termin otwarcia ofert
   Sala kolumnowa POSIR I piętro
   termin : 04.07.2012 godz. 10.15
  4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
   Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
   po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

   Informacje o składnikach majątkowych

  5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
   1. Silnik elektryczny 18,50kW, 735 obr/min – sprawny technicznie
    Cena wywoławcza : 1100zł netto
   2. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
    Cena wywoławcza : 850zł/netto
   3. Wał z kołem pasowym
    Cena wywoławcza : 150zł/netto
    Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

    Wadium

  6. Wadium w wysokościach j.n :
   – silnik elektryczny 18,50kW – 100zł
   – silnik elektryczny 10,00kW – 80zł
   – wał z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium
   Należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 03.07.2012 do godziny 14.30
   Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
   Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

  1. Oferta – wymagania

 

 1. Wymagania dla oferty
  Oferty należy składać na piśmie z zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 04.07.2012 do godziny 10,00.
  Oferta powinna zawierać :
  – cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i
  wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
  – nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
  – oświadczenie oferenta (załącznik nr 1), że zapoznał się ze stanem przedmiotów będących przedmiotem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
 2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

  Uwaga: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 czerwca, 2012 /wtorek/ 14:49:33
Ostatnia modyfikacja: 19 czerwca, 2012 /wtorek/ 14:49:33