Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 1. Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl
  ul. Mickiewicza 30, tel (fax); 16 678 57 58 lub 16 678 41 88
 2. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamówienia o wartości poniżej 14000 euro na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych  (w tym stacje trafo i instalacje elektryczne), w n/w obiektach należących do zamawiającego i zlokalizowanych w Przemyślu
  a) kolej linowa krzesełkowa  – ul. Sanocka 5 i ul. Pasteura
  b)”tor saneczkowy”
  c) przepompownia z pompami wysokoprężnymi
  d) kryta pływalnia  – ul. 22-go Stycznia 4
  e) sztuczne lodowisko – ul. Sanocka 5
  f) hala sportowa z hotelem i restauracja – ul. Mickiewicza 30
  g) obiekty sportowe KS „Czuwaj”
  oraz
  h) pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach
 3. Kryterium oceny ofert
  100% cena ryczałtowa
 4. Termin wykonania usługi
  12m-cy od daty podpisania umowy
 5. Wymagania w stosunku do wykonawcy
  Wykonawca powinien posiadać :
  – uprawnienia SEP  E i D powyżej 15 kV
  – uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego M i E (mechaniczne i elektryczne)
  – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6m-cy przed terminem składania ofert.Szczegółowe wymagania w stosunku do wykonawcy określono w umowie (załącznik nr 2)
 6. Sposób złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu (załącznik nr 1), w siedzibie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip, w godzinach 7,00 do 15,00, w terminie do dnia 25.06.2012.Kopertę należy opisać : Oferta na usługi elektro-energetyczne z podaniem nazwy oferenta.

  W ofercie należy :
  – podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
  – załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 5
  – załączyć 3 egz. podpisanej umowy o wykonanie usługi

 7. Informacje dodatkowe
  Zamawiający (POSIR) zapewni :
  a)  środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi
  b) dostęp do urządzeń elektro-energetycznych  w celu wykonania usługi.
  Umowa zostanie zawarta z wykonawcą który złoży najkorzystniejszą ofertę (załącznik nr 2)
 8. Osoba do kontaktu
  – Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 czerwca, 2012 /wtorek/ 14:44:33
Ostatnia modyfikacja: 19 czerwca, 2012 /wtorek/ 14:44:33