OGŁOSZENIE o przetargu na dzierżawę terenu o powierzchni 15m2 – 20m2 stanowiącego część parkingu przy dolnej stacji stoku narciarskiego w Przemyślu ul. Sanocka 4

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na dzierżawę (na okres sezonu zimowego 2012/2013 tj od XII/2012 do III/2013) terenu stanowiącego część parkingu dolnej stacji stoku narciarskiego, usytuo­wa­nego przy ul. Sanockiej 4 w Przemyślu, z przezna­czeniem na postawienie przenośnego punktu gastronomicznego.
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania terenu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2 

Przedmiot dzierżawy – teren o pow. 15m2 – 20m2

stanowiący część parkingu przy dolnej stacji stoku narciarskiego w Przemyślu

 1. Informacje o terenie przeznaczonym do dzierżawy w drodze przetargu:
  a)    Adres:          ul. Sanocka 4; 37-700 Przemyśl
  b)   Powierzchnia: 15m2 – 20m2
 2. Mapka terenu określająca przedmiot dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Obręb 206 działka nr 192/2
 4. Przedmiot dzierżawy będzie wykorzystywany przez Dzierżawcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem małej gastronomii.
 5. Umowa dzierżawy – załącznik nr 3 .
 6. W celu obejrzenia terenu należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: Paweł Jucha  tel. 667 942 506 , email: kierownik@posir.pl

§ 3 

Czynsz

 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu za przedmiot dzierżawy :
  a)   33,33zł/m2 netto
  plus podatek VAT w wysokości 23%
 2. Istnieje możliwość zasilania energetycznego punktu małej gastronomi.
  Zasady korzystania z energii elektrycznej są określone w umowie dzierżawy.

§ 4 

Przetarg 

 1. Oferty sporządzone na załączonym formularzu – załącznik nr 2, należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14.12.2012r w siedzibie Wydzierżawiającego : POSIR 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 30, sekretariat I p. do godz. 10.00.
 2. Oferta powinna zawierać :
  • Cenę netto, cenę brutto i wysokość podatku VAT
  • Określenie powierzchni dzierżawionego terenu (15m2-20m2)
  • Nazwę oferenta z adresem
  • Dane kontaktowe : telefon, fax, e-mail
  • Dowód wniesienia wadium
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i nie wnoszeniu zastrzeżeń oraz o akceptacji warunków umowy dzierżawy
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem dzierżawy i o nie wnoszeniu uwag co do jego lokalizacji
  • Aktualny wypis z właściwego rejestru albo właściwe zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odnośne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6-m-cy przed upływem terminu składania ofert.
  • Oferta powinna być podpisana i opatrzona datą
 3. Przed otwarciem ofert Wydzierżawiający informuje uczestników o:
  1. przeznaczeniu nieruchomości i okresie dzierżawy,
  2. podstawowych cechach nieruchomości, tj. oznaczenie nieruchomości, powierzchnie nieruchomości
  3. cenie wywoławczej za m2
 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2012 o godzinie 11,00 w siedzibie Wydzierżawiającego
 5. Komisja przetargowa Wydzierżawiającego, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na posiedzeniu nie jawnym, spośród ofert które spełniają warunki udziału w postępowaniu
 6. Kryterium oceny ofert jest cena brutto przedmiotu dzierżawy obliczona jako iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej brutto za m2 i ilości m2 :

…………..zł/m2 brutto x …………..m2 = ………….zł brutto

 

§ 5

Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w przededniu otwarcia przetargu. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 300.zł (słownie): trzysta złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
  Oferent może dokonać wpłaty wadium w kasie POSIR w dni powszednie w godzinach 7,00-15,00
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu dzierżawnego.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy dzierżawy w terminie 7 dni od daty zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu (pismo, e-mail, fax), wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
 4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wydzierżawiającego.

 

§ 6

Umowa dzierżawy

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 29 listopada, 2012 /czwartek/ 14:34:37
Ostatnia modyfikacja: 29 listopada, 2012 /czwartek/ 14:34:37