OGŁOSZENIE Zamawiający : Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 ogłasza przetarg w formie zapytania ofertowego, na dostawę solanki chłodniczej ​do stosowania w urządzeniach chłodniczych sztucznego lodowiska

Uwaga : Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – podstawa art.4 pkt 8 ustawy pzp  (zamówienia poniżej 14000 euro).

 

 1. 1. Solanka powinna posiadać następujące parametry :
  • wygląd : ciecz klarowna z dopuszczalnym lekkim zmętnieniem
  • barwa : słomkowa rdzawa
  • gęstość w temp. 20st C      1,29-1,33 g/cm3
  • pH w temp. 20st. C            6,0 – 7,5
  • temperatura krystalizacji :   nie wyższa niż – 37st C
  • mieszalność z wodą :         w każdym stosunku
  • Szacunkowa ilość dostawy 5000 litrów
  • Termin dostawy 2 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Oferta powinna zawierać :
  • dane oferenta – adres, telefon/fax, e-mail
  • podpis oferenta
  • datę oferty
  • nazwisko osoby do kontaktu
  • cenę netto i brutto za 1 litr solanki oraz wysokość podatku Vat
  • koszty dostawy solanki do Przemyśla ul. Sanocka 5 (sztuczne lodowisko)
  • inne koszty
  • termin dostawy
  • Załączniki do oferty :
  • karta informacyjna wyrobu
  • świadectwo jakości
  • kartę charakterystyki
  • dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej lub KRS
 3. Oferty należy składać w kopertach na adres : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 17.12.2012 do godz. 14,00. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną na adres techniczny@posir.pl lub za pośrednictwem faxu – nr 16 678 57 58.
  Uwaga w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem faxu lub w formie elektronicznej, oferent zobowiązany jest dostarczyć także ofertę na adres j.w. w formie papierowej.
 4. Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Mickiewicza 30,
  37-700 Przemyśl
  – kontakt : w sprawie przedmiotu dostawy 667942507
  W sprawie procedury przetargowej : 16 678 41 88

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 12 grudnia, 2012 /środa/ 14:32:50
Ostatnia modyfikacja: 12 grudnia, 2012 /środa/ 14:32:50