OGŁOSZENIE – REGULAMIN przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. 22. Stycznia nr 6 na okres 3 lat o pow. 53,45 m2

§ 1  Postanowienia ogólne

1)      Działając na podstawie Zarządzenia nr 13/2011 Dyrektor POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego usytuowanego przy stadionie sportowym przy ul. 22. Stycznia nr 6 o pow. 53,45 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną lub świadczenie usług.

2)      Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2  Lokal użytkowy

 

1.     Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:

a)    Adres:                          ul. 22. Stycznia nr 6; 37-700 Przemyśl

b)    Usytuowanie:                Parter – bezpośrednie wejście z chodnika,

c)     Powierzchnia całkowita:            53,45 m2 w tym:

i. Pomieszczenie nr 1 „sala obsługi” 29,40 m2,

ii. Pomieszczenie nr 2 „sala obsługi” 14,6 m2

iii. Pomieszczenie nr 3 „magazynek przylegający do pomieszczenia nr 1, 1 m2,

iv. Pomieszczenie nr 4 „pokój socjalny” 5,4 m2

v. Pomieszczenie nr 5 „WC” 3,05 m2.

2.     Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.     Obręb/działka: 2872/202

4.     Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:     KW 20021

5.     Przedmiot umowy wyposażony jest w grzewczą instalację elektryczną – 5 grzejników konwektorowych, instalację wod-kan.

6.     Przedmiot najmu może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność handlowo – usługową. W przedmiocie najmu Na­jemca może prowadzić sprzedaż produktów podlegających koncesjonowaniu po uzyskaniu sto­sownych, prawem przewidzianych pozwoleń i koncesji.

7.     Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

8.     Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

9.     W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: Zarządcy obiektu, ul. 22 Stycznia 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, tel. 16 670 10 36, osoba odpowiedzialna: Czesław Malik tel. 691 966 715, email: basen@posir.pl.

10.  Najemca na własny koszt zainstaluje podliczniki wody i energii elektrycznej.

 

§ 3  Czynsz

 

1) Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 15,40 zł netto za 1 m 2

Słownie: piętnaście złotych 40/100  netto

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 823,13 zł

Słownie:  osiemset dwadzieścia trzy 13/100 :

Wadium w wysokości 1.000,00 PLN płatne najpóźniej w dniu upływu terminu do składania ofert na konto Wynajmującego nr PBS O/Przemyśl  51 86 42 11 55 20 15 15 03 91 45 00 01.

Liczy się termin uznania rachunku Wynajmującego.

2) Tytułem należytego wywiązywania się z umowy wyłoniony w niniejszym przetargu Najemca przed podpisaniem umowy wpłaci, konto Wynajmującego kwotę stanowiącą równowartość 2 miesię­cznego czynszu brutto, pomniejszonego o wpłacone przed przystąpieniem do przetargu Wadium.

3) Do czynszu zostaną doliczone opłaty za zużytą wodę zgodnie ze wskazaniami podliczników oraz e.e. jako iloraz zużytych kWh i średniej ceny 1 kWh. Kopię fry za energię elektryczną Wynajmujący załączy Najemcy do wystawionej f-ry.

§ 4  Składanie oferty

 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

do dnia 5 stycznia 2012 r. do godz. 1000.

2.     Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.

3.     Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.

4.     Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.

5.     Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

§ 5  Oferta

 

1. Wzór oferty – formularz –  stanowi załącznik nr 4  do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.

2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.

3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:

a. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;

b. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej)

c. proponowany czynsz najmu netto za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 53,45m2).

d. Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej i usług.

e. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;

f.   oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.

g. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,

h. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.

4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:

a) Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.

b) Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.

c) W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

d) Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu NIE WCZEŚNIEJ NIŻ NA DZIEŃ ogłoszenia konkursu lub oświadczenia o braku zaległości w ww. opłatach wraz z pisemnym zobo­wiązaniem się do dostarczenia zaświadczeń przed podpisaniem umowy.

e) W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl – oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.

5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.

6. Oferty można składać do dnia 05 01 2012r. do godz. 10.00.

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 05 01 2012 r. godz. 12.00.

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

§ 6  Wadium

 

1.   Wpłata wadium – wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie) : jeden tysiąc złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).

2.   Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet Kaucji.

3.   W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

4.   Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

§ 7 Umowa najmu

 

1.     Umowę najmu stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.

2.     Przy podpisaniu umowy najmu oferent zobowiązany jest okazać oryginały dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty oraz potwierdzenie uiszczenia kaucji.

3.      Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.

4.     Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 23 grudnia, 2012 /niedziela/ 9:32:20
Ostatnia modyfikacja: 23 grudnia, 2012 /niedziela/ 9:32:20