DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (napoje bezalkoholowe, wódki, wina, piwo, mrożonki) w roku 2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji,

ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel./fax 0-16 6785758,

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH (napoje bezalkoholowe, wódki, wina, piwo, mrożonki) w roku 2013.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę artykułów spożywczych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla. – Szczegółowo przedmiot zamówienia (dostawy) określony jest w załączniku nr 1 do siwz..

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Artykuły spożywcze objęte zamówieniem podstawowym w ilości zależnej od potrzeb zamawiającego

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.98.00.00-1, 15.91.11.00-8, 15.93.00.00-6, 15.33.11.70-9, 15.20.00.00-0.

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2014.

informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Oświadczenie o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimen¬tarius – zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty jest możliwa szczególnie w zakresie zmian cen jednostkowych artykułów spożywczych, wynikających ze zwyżki lub spadków miesięcznych wskaźników towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonych przez GUS w biuletynie statystycznym oraz w zakresie ilości i rodzaju przedmiotu zamówienia

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.posir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl pokój nr 04 parter.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl – sekretariat I piętro.

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: napoje bezalkoholowe.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa napoi bezalkoholowych na wskazany przez zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.00.00-1.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wódki, wina, piwo.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wódek, wina i piwa na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.91.00.00-8.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Mrożonki.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa mrożonek na wskazany przez Zamawiającego adres na terenie miasta Przemyśla.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9, 15.20.00.00-0.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.01.2014.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 stycznia, 2013 /czwartek/ 11:48:57
Ostatnia modyfikacja: 24 stycznia, 2013 /czwartek/ 11:48:57