ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na Dostawę artykułów spożywczych w roku 2013” w następujących częściach :

Część 3 Dostawa warzyw i jarzyn

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

HurtDetal Owoce Aneta Bik
Ul. Zamojskiego 2037-700 Przemyśl
Cena : 16033,36 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk
ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl
Cena : 17770,49 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 90 punktów

Hurtownia Warzyw i Owoców FHU Kerim Stanmirpol S.C. Mirosław Świecarz
Ul. Boh. Getta 63 37-700 Przemyśl
Cena : 17840,71zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 89 punktów

Część 4 Dostawa artykułów ogólnospożywczych i cukierniczych

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk
ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl
Cena : 79415,93 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

Hurt Detal Owoce Aneta Bik
Ul. Zamojskiego 20 37-700 Przemyśl
Cena : 90402,24 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 88 punktów

„Piotruś Pan” Sp.z.o.o. Sp.K.
Ul. Zielińskiego 2  37-700 Przemyśl

uwaga : brak wyceny art. cukierniczych

Oferta złożona przez wykonawcę Piotruś Pan” z Przemyśla, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak wyceny art. cukierniczych) i na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  została odrzucona.

Część 6 Dostawa pieczywa

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

Piekarnia „Marcel” Izabela Bal
Bolestraszyce 216 a,37-722 Wyszatyce
Cena :  7515,30 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

Piekarnia i Wytwórnia Makaronu„LBZ” BZAP Ochenduszko Sp. Jawna
Ul. Lwowska 128 37-700 Przemyśl
Cena : 7962,67 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 94 punktów

Część 8 Dostawa jaj

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca :

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marian Błoński
37-712 Orzechowce 184
Cena : 1284,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk
ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl
Cena : 1417,50 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 91 punktów

Hurtownia Warzyw i Owoców FHU Kerim Stanmirpol S.C. Mirosław Świecarz
Ul. Boh. Getta 63 37-700 Przemyśl
Cena : 1417,50 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 91 punktów

Hurt Detal Owoce Aneta Bik
Ul. Zamojskiego 2037-700 Przemyśl
Cena : 1291,50 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 99 punktów

 

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie z wyjątkiem Wykonawców których oferty zostały odrzucone. Wykonawcom przysługują  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 25 stycznia, 2013 /piątek/ 11:47:46
Ostatnia modyfikacja: 25 stycznia, 2013 /piątek/ 11:47:46