ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  z  2007r. Dz. U. Nr 223 poz.1655 z  późn. zm.),  Zamawiający  zawiadamia  o wybo­rze  najkorzystniejszej  oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę  na Dostawę artykułów spożywczych w roku 2013” w następujących częściach :

Część 2 Dostawa mięsa i wędlin

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca

Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa  i Wędlin H.W.D.D. Szczepanik Sp.J.

ul. Jasińskiego 56 37-700 Przemyśl

Cena : 78491,61 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty : wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy,  złożono następujące oferty :

Masarnia Sp. Jawna

ul. Szopena 5 37-550 Radymno

Cena : 87536,11 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 90 punktów

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek”

ul. Widna Góra 74 a 37-500 Jarosław

uwaga: brak wyceny części asortymentów

Oferta złożona przez ZPM „Szarek” z Jarosławia, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak wyceny części asortymentów) i na podstawie art. 89 ust. 1    pkt 2  została odrzucona.

 

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie z wyjątkiem Wykonawców których oferty zostały odrzucone (dział Vi rozdział 2 ustawy pzp). Wykonawcom przysługują  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 28 stycznia, 2013 /poniedziałek/ 11:45:48
Ostatnia modyfikacja: 28 stycznia, 2013 /poniedziałek/ 11:45:48