Zawiadomienie o wyborze oferty

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawiadamiamy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Dostawa artykułów spożywczych w roku 2013

 

złożono następujące oferty :

 

część 1 – napoje bezalkoholowe

Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

ul. Annopol 20

03-236 Warszawa

Cena : brutto 25688,47 zł

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 1, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 2 –  wódki, wina, piwo

Grupa Żywiec S.A.

Oddział Lublin

Ul. Mełgiewska 30 B.

20-234 Lublin

Cena; brutto 66672,08 zł

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części  nr 2, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 3 –  mrożonki, ryby

WIDAMID  Sp.z.o.o.

ul. Składowa 2

37-100 Łańcut

Cena : brutto 25094,89 zł

Informujemy jednocześnie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

W części nr 3 oprócz w/w wykonawcy, swoje oferty złożyli :

REN  Sp.z.o.o.

ul. Tartaczna 3

26-600 Radom

Oddział 36-061 Wysoka Głogowska 1

Cena : brutto 27704,84 zł

Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymaganych w SIWZ i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp. a ofertę wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą  ( art.24 ust.4 w związku z art.89 ust.1 pkt.5 ustawy).

Uzasadnienie :

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie  art.26 ust.3 ustawy Pzp. nie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyznaczonym terminie określonym przez zamawiającego w wezwaniu, wykonawca nie złożył oświadczenia o o realizacji procedur dot. HACCP wg zasad Codex Alimen­tarius – zgodnie z ustawą z dnia 11.05.2001r o warunkach zdrowo­tnych żywności i żywienia (Dz.U. nr 63 poz.634), w tym: GHP i GMP.

Zgodnie z art. 180 ust.2 pkt. 3 i 4  ustawy Pzp. Wykonawcy przysługuje odwołanie wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w zakresie  :

– wykluczenia wykonawcy z postępowania

– odrzucenia oferty

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art.182 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp.

 

Hurtownia WIDAN

eksport-import

ul. Jasińskiego 56 B

37-700 Przemyśl

Cena : brutto 26809,68 zł

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert 94 punkty.

 

JAWIT  Sp. Jawna

Ul. Prochownia 5

38-400 Krosno

Cena : brutto : 25205,49 zł

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert 99 punktów.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 5 lutego, 2013 /wtorek/ 11:43:40
Ostatnia modyfikacja: 5 lutego, 2013 /wtorek/ 11:43:40