OGLOSZENIE o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego (silniki elektryczne, wał z kołem pasowym) należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

Informacje ogólne

 1. Nazwa i siedziba jednostki
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
  ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
 2. Miejsce i termin składania ofert
  POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  – sekretariat I piętro
  termin :21.03.2013 godzina 10.00
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert
  Sala kolumnowa POSIR I piętro
  termin : 21.03.2013 godz. 10.15
 4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
  Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

  Informacje o składnikach majątkowych

 5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
  1. Silnik elektryczny 18,50kW, 735 obr/min – sprawny technicznie
   Cena wywoławcza : 880zł netto
  2. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
   Cena wywoławcza : 680zł/netto
  3. Wał z kołem pasowym
   Cena wywoławcza : 120zł/netto

  Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

  Wadium

 6. Wadium w wysokościach j.n.:
  • silnik elektryczny 18,50kW – 80zł
  • silnik elektryczny 10,00kW – 60zł
  • wał z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium

  Wadium należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 20.03.2013 do godz. 14.30
  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

  Oferta – wymagania

 7. Wymagania dla oferty
  Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 21,03,2013 do godziny 10,00. Kopertę należy opisać : Oferta zakupu środków ruchomych. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta
  Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
  Oferta powinna zawierać :

  • cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
  • nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
  • oświadczenie oferenta (załącznik nr 2), że zapoznał się ze stanem przedmiotów objętych zakresem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin
 8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
  2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

  Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 7 marca, 2013 /czwartek/ 11:40:30
Ostatnia modyfikacja: 7 marca, 2013 /czwartek/ 11:40:30