OGŁOSZENIE – REGULAMIN przetargu na najem lokalu użytkowego położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 na okres 10 lat o pow. 1112,1 m2

§ 1  Postanowienia ogólne

 

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg na najem na okres 10 lat lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 1112,1 m2 z przeznaczeniem na działalność usługową (szkoła języków obcych, usługi finansowe, gabinety lekarskie, kancelarie, biura itp.)
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

 

§ 2  Lokal użytkowy

 

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres:                                   ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie:                      parter + I piętro.
  3. Powierzchnia całkowita:   1112,1 m2w tym:
 2. Rzuty poziome przedmiotu najmu wraz z wyłączonymi z najmu pomie­szczeniami części stanowią załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 3. Obręb/działka: 207/1026
 4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:PR1P/00054981/3
 5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan. grzewczą (c.o.), p.poż.
 6. Przedmiot najmu może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem szkoły języków obcych, usług finansowych, gabinety lekarskie itp.,
 7. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 8. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 9. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00, osoby odpowiedzialne : Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, email: techniczny@posir.pl.

 

§ 3  Czynsz

 

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 10,00 zł netto za 1 m 2

Słownie: dziesięć złotych 00/100  netto

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 11121,00zł

(1112,1m2 x 10,00zł/m2)

Słownie: jedenaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 00/100

Należny podatek VAT, który w dniu podpisania umowy wynosi 23% w kwocie 2557,83zł.

Wywoławcza stawka miesięczna czynszu brutto łącznie wynosi : 13678,83zł.

Słownie : trzynaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 83/100

§ 4  Składanie oferty

 

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl do dnia 12.04.2013 r. do godz. 10:00.
 2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
 3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO -HOTEL ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
 4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
 5. Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

§ 5  Oferta

 

 1. Wzór oferty – formularz –  stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.
 2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
  2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z właściwego rejestru działalności gospodarczej)
  3. proponowany czynsz najmu netto za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 1112,1m2).
  4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
  6. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
  7. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
 4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:
  1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
  2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
  3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
  4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
  5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl – oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
  6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.

  Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
 6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 12.04.2013r. godz.12.00.
 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej wynajmującego.

 

§ 6  Wadium

 

 1. Wpłata wadium – wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie) : cztery tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wynajmującego.
 4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

 

§ 7 Umowa najmu

 

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 28 marca, 2013 /czwartek/ 11:34:25
Ostatnia modyfikacja: 28 marca, 2013 /czwartek/ 11:34:25