OGŁOSZENIE – REGULAMIN Przetarg nr 2 przetargu na najem lokalu użytkowego na okres 10 lat położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 o pow. 317,5 m2

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza I przetarg na najem lokalu użytkowego usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 317,5 m2. z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

 

§ 2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  Usytuowanie: Parter – usługi gastronomiczne
  Powierzchnia całkowita: 317,5 m2
 2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 3. Obręb/działka: 207/1026
 4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
 6. Ruchomości – wyposażenie przedmiotu najmu – restauracji.
  Wynajmujący posiada pełne wyposażenie restauracyjne i kuchenne ( m.in. urządzenia chłodnicze, kuchnie gazowe, stoły, krzesła zastawy stołowe itp.).    W przypadku zainteresowania istnieje możliwość nabycia wyposażenia lub pojedynczych jego składników przez Najemcę, na podstawie odrębnej umowy.
 7. Zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją, zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu.
 8. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność związaną z usługami gastronomicznymi, cateringiem itp.
 9. Wraz z zawarciem umowy najmu Najemca przejmuje na zasadzie art. 23(1) Kodeksu Pracy (przejście części zakładu pracy na nowego właściciela) pra­cowników zatrudnionych w obiektach będących przedmiotem najmu,
 10. Podpisując umowę najmu Najemca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wymienionych w załączniku nr 3, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 11. Wykaz etatów związanych z działalnością obiektów będących przedmiotem najmu wraz z ro­dzajem umowy stanowi załącznik nr 2.
 12. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 13. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 14. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR, ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
  Osoby odpowiedzialne:
  Bogdan Zięba email: techniczny@posir.pl
  Jerzy Węgrzyn email: obiekty@posir.pl
  tel.: 16 678 41 88

§ 3 Czynsz

 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu wynosi 10,00 zł netto za 1 m 2
  Słownie: dziesięć złotych  plus podatek VAT 23%.
  Wywoławcza stawka miesięczna czynszu netto łącznie wynosi: 3175,00 zł (317,5 m2 x 10,00 zł).
  Słownie: trzy tysiące sto siedemdziesiąt pięć złotych 00/100.
  Należny podatek VAT, który w dniu podpisania umowy wynosi 23% w kwocie 730,25 zł.
  Wywoławcza stawka miesięczna czynszu brutto łącznie wynosi : 3905,25zł.
  Słownie : trzy tysiące dziewięćset pięć złotych 25/100

 

§ 4 Składanie oferty

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
  do dnia 10.05.2013 r. do godz. 1000.
 2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
 3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO – RESTAURACJI ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
 4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
 5. Wynajmujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

§ 5 Oferta

 1. Wzór oferty – formularz – stanowi załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na formularzu.
 2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
  2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS lub wyciąg z CEIDG nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia oferty.
  3. proponowany czynsz najmu netto i brutto oraz wysokość podatku VAT, za jeden miesiąc z podaniem kwoty za 1 m2 i za całość przed­miotu najmu (jako iloczyn zaproponowanej ceny netto/brutto za 1 m2 i łącznej powierzchni najmu 317,5m2) – zgodnie z formularzem ofertowym.
  4. Oświadczenie o prowadzeniu w lokalu działalności zgodnej z jego przeznaczeniem tj. działalności gastronomicznej.
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu (załącznik do niniejszego regulaminu) i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
  7. podanie numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
  8. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
 4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty:
  1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
  2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni  przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
  3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
  4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
  5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl – oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
  6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.

  Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
 6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 10.05.2013r. godz. 12.00.
 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej zamawiającego.

 

§ 6 Wadium

 1. Wpłata wadium – wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl 51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Wynajmującego.

  Nie dokonanie zakupu zapasów magazynowych-towarów handlowych, przed podpisaniem umowy najmu, uważa się za odstąpienie od umowy najmu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wynajmującego.

 4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

 

§ 7 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 25 kwietnia, 2013 /czwartek/ 13:41:51
Ostatnia modyfikacja: 25 kwietnia, 2013 /czwartek/ 13:41:51