OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86 NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

Ogłoszenie

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) samochodu marki POLONEZ -Truck ROY 1,6 i (PLUS)
nr rej. RP 26215, rok prod 1999, która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego

POSIR W PRZEMYŚLU,

w dniu 31.05.2013 o godz. 11,00

UWAGA!!!
ZMIANA TERMINU!!!
NOWY TERMIN 3.06.2013 godz. 11.00

 

WARUNKI AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI POLONEZ TRUCK

 

  1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: samochód marki Polonez-Truck ROY 1,6i (Plus) nr rej. RP 26215, rok prod 1999, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich.
  2. Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Osoba odpowiedzialna: Paweł Jucha tel. 667 942 506

 1. Warunki szczegółowe aukcji:
 1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Wadium w wysokości 200 PLN należy wpłacić w kasie lub na rachunek bankowy ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.
 4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji- tj. 2000 PLN brutto
 10. Postąpienie 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 11. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 12. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 13. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
 14. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę sprzedaży niezwłocznie po zamknięciu aukcji oraz wpłacić wylicytowaną cenę zakupu. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 15. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 16. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 17. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 15 maja, 2013 /środa/ 11:00:32
Ostatnia modyfikacja: 15 maja, 2013 /środa/ 11:00:32