OGŁOSZENIE przetargu na najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy) położonych w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w kompleksie obiektów hali sportowej na okres 10 lat

§ 1  Postanowienia ogólne

Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych (obiekt hotelowy),  usytuo­wa­nych w budynku ul. Mickiewicza 30 o łącznej powierzchni 1033,40 m2. z przeznaczeniem na działalność usługową (szkoła języków obcych, usługi finansowe, gabinety lekarskie itp.)

Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn do dnia otwarcia ofert.

 

§ 2  Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie: parter + piętro (obiekt hotelowy)
  3. Powierzchnia najmu:
   1. Moduł A – lokale użytkowe o pow. 357,80 m2 – parter,
   2. Moduł B – lokale użytkowe o pow. 140,30 m2 – parter,
   3. Moduł C –  lokale użytkowe o pow. 179,60 m2 – piętro
   4. Moduł D –  lokale użytkowe o pow. 355,70 m2 – piętro
   5. Całkowita pow. pomieszczeń
    przeznaczonych do wynajmu    1033,40 m2
 2. Rzuty poziome przedmiotów najmu z podziałem na moduły A,B,C,D do wglądu w siedzibie Wynajmującego –POSIR ul. Mickiewicza 30 Przemyśl pokój 04 parter..
 3. Obręb/działka: 207/1026
 4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu:  PR1P/00054981/3
 5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., grzewczą (c.o.), p.poż.
 6. Przedmiot najmu (użytkowany aktualnie w charakterze pokoi gościnnych) może być wykorzy­stywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem np. szkoły języków obcych, usług finansowych, gabinetów lekarskich itp.
 7. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 8. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 9. W celu obejrzenia lokali oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR,  ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku,  w godzinach 8.00 – 14.00, osoba odpowiedzialna: Bogdan Zięba (pokój 04-parter) tel. 16 678 41 88, email: techniczny@posir.pl.

§ 3  Czynsz

Oferent zobowiązany jest podać cenę netto za 1m2 wybranych modułów A, B, C, D, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto – wg formularz ofertowego załącznik nr 1. Wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmowanej powierzchni wynosi :

15,00zł/m2 netto dla każdego modułu

 

§ 4 Kryterium oceny ofert

Wynajmujący dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o poniższe kryterium o następującym znaczeniu procentowym:

 

Cena – 100  % = 100pkt

Za najkorzystniejszą ofertę (100pkt), zostanie uznana oferta z najwyższą łączną ceną brutto. obliczoną jako suma S cen za poszczególne moduły (pkt 5 formularza ofertowego S = A+B+C+D).

Pozostałym oferentom ilość punktów zostanie obliczona w oparciu o n/w wzór
C =  Cb  x100 pkt
Cn

C    – liczba punktów przyznana danej ofercie
Cn  najwyższa z cen złożonych ofert (brutto),
Cb  – cena oferty badanej (brutto)

 

§ 5  Składanie oferty

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  ul. Mickiewicza 30 /sekretariat/, lub wysłać pocztą na adres:
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,  ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
  do dnia 05.06.2013 r. do godz. 1000.
 2. Liczy się termin wpływu oferty do Wynajmującego.
 3. Na kopercie umieszcza się napis „OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO (obiekt hotelowy) ul. Mickiewicza 30” oraz nazwę oferenta.
 4. Oferent ma prawo do zmiany swojej oferty przed upływem końcowego terminu składania ofert jedynie w przypadku wycofania poprzednio złożonej oferty.
 5. Wynajmujący dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne moduły ( A, B, C, D).

 

§ 6  Oferta

 1. Wzór oferty – formularz –  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Za ważne uznaje się jedynie oferty złożone na załączonym formularzu.
 2. Zmiana treści wzoru oferty na najem lokalu użytkowego skutkuje odrzuceniem oferty.
 3. Elementy oferty konieczne dla jej ważności:
  1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę oraz siedzibę firmy, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna  lub inny podmiot, adres do korespondencji, telefon kontaktowy;
  2. dokumenty rejestrowe (NIP, REGON, KRS, wypis z CEIDG)
  3. proponowany czynsz najmu za jeden miesiąc, wyliczony na podstawie wzorów zawartych w formularzu ofertowym –załącznik nr 1, z podaniem :
   • Ceny jednostkowej za 1 m2 danego modułu (A,B,C,D)
   • Ceny najmu danego modułu (A,B,C,D)
   • Ceny łącznej za całość przedmiotu najmu liczony jako suma cen najmu za poszczególne moduły (A+B+C+D)
  4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń;
  5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym obiektu podlegającego najmowi oraz warunkami umowy najmu –załącznik nr 2  i nie wnosi do stanu obiektu oraz warunków umowy żadnych zastrzeżeń.
  6. podanie właściciela i numeru rachunku bankowego na który ma zostać zwrócone wadium w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie,
  7. podpis oferenta i data sporządzenia oferty.
 4. Do oferty należy załączyć obowiązkowo n/w dokumenty: 
  1. Potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek Wynajmującego.
  2. Aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia oferty, dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę.
  3. W przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy do oferty należy załączyć orygi­nał pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.
  4. Aktualne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS o niezaleganiu z płatnościami wg stanu nie wcześniej niż na 30 dni przed datą składania ofert.
  5. W przypadku najmowania innych lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Gminy Miejskiej Przemyśl – oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz zaświadczenie z Gminy Miejskiej Przemyśl o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali.
  6. Oświadczenie o wpłaceniu do dnia podpisania umowy, kaucji w wysokości równej 1 miesięcznej stawki czynszowej zaproponowanej przez Oferenta.

   Brak spełnienia wymogu załączenia któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje odrzuceniem oferty.

 5. Uczestnik przetargu jest związany ofertą w ciągu 30 dni.
 6. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wynajmującego w dniu 05.06.2013r. godz. 12.00.
 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otwarcia ofert Wynajmujący ogłosi o rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej Wynajmującego.

 

§ 7  Wadium

 1. Wpłata wadium – wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu składania ofert do godz. 10.00. Oferent winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie) : dwa tysiące złotych na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji).
 2. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet kaucji.
 3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy najmu w terminie 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia o rozstrzygnięciu przetargu, wadium nie podlega zwrotowi i przechodzi na rzecz Wynajmującego..
 4. Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane w ofercie konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia ogłoszenia o wyniku przetargu przez Wynajmującego.

 

§ 8 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z ofe­ren­tem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

 

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 21 maja, 2013 /wtorek/ 12:31:23
Ostatnia modyfikacja: 21 maja, 2013 /wtorek/ 12:31:23