OGŁOSZENIE O NABORZE DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU i REREACJI W PRZEMYŚLU OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO POSiR 37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30

Wymagania niezbędne:

 1. Konieczne ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 3. Nieposzlakowana opinia,
 4. Obywatelstwo polskie,
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Zaświadczenie o niekaralności.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych,
 2. Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, prawa zamówień publicznych,
 3. Umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów księgowych,
 4. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych jst.
 7. Doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych jst.
 8. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Działu Finansowo Personalnego POSIR
 9. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości POSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 3. Dokonywanie  kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 4. Dokonywanie  kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
 5. Organizowanie, kontrolowanie i doskonalenie obiegu dokumentów księgowych niezbędnych w rachunkowości, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia,
 6. Bieżące  prowadzenie zapisów wszystkich operacji finansowych , zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
 8. Rozliczanie inwentaryzacji,
 9. Przygotowywanie materiałów dotyczących projektu budżetu POSiR i jego zmian,
 10. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansów POSiR,
 11. Sporządzanie, na polecenie Dyrektora, informacji i analiz wykonania budżetu oraz wniosków wynikających z tych analiz,
 12. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym m.in. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
 13. Opracowywanie projektów dotyczących budżetu i jego zmian,
 14. Przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki budżetowej,
 15. Sporządzanie wymaganych deklaracji i prowadzenie rozliczeń z ZUS, US, PFRON i GUS,
 16. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 17. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora w zakresie księgowości i rachunkowości,
 18. Archiwizowanie dokumentacji na pełnionym stanowisku.

Zakres odpowiedzialności:

Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 01 lipca 2013 r.

Wymagane dokumenty (kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem):

 1. Życiorys (CV),
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – załącznik
 4. Kopie świadectw pracy,
 5. Kopia dowodu osobistego,
 6. Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych wymienionych w pkt. 1.
 7. Zaświadczenie kandydata o niekaralności.
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku Głównego Księgowego.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”,
 10. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji 37-700 Przemyśl ul Mickiewicza 30 (Sekretariat) I piętro z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego”, w terminie do dnia

17.06.2013 r. godz 1000 .

Aplikacje, które wpłyną do POSiR po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem, określonymi w ogłoszeniu o naborze.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.posir.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie POSiR.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 3 czerwca, 2013 /poniedziałek/ 8:38:57
Ostatnia modyfikacja: 3 czerwca, 2013 /poniedziałek/ 8:38:57