OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym – licytacji na najem lokalu użytkowego „Loża Szyderców” z wyposażeniem i tarasem położonego w Przemyślu przy ul. Przemysława 46

Licytacja odbędzie się w dniu 21.06.2013 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 5A/2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu ogłasza przetarg ustny nieograniczony – licytację, na najem (na okres 1 roku z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego „Lożą Szyderców”, usytuo­wa­nego przy ul. Przemysława 46 z przezna­czeniem na całoroczną działalność gastronomiczną.
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

§ 2  Przedmiot najmu – Lokal użytkowy „Lożą Szyderców” z wyposażeniem i tarasem

 1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres:                    ul. Przemysława 46; 37-700 Przemyśl
  2. Powierzchnie:
   1.  Lokal-bar z zapleczem o powierzchni użytkowej 56 m
   2. Taras zadaszony o powierzchni użytkowej 31,08 m 2 ,
   3. Taras widokowy o powierzchni użytkowej 131,46 m2,
   4. Teren przy tarasie zadaszonym
 2. Mapka terenu określająca przedmiot najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 3. Obręb 206; działki 275/3, 260/1, 274. obręb 212 działka 604/1,
 4. Teren na którym posadowiony jest drewniany obiekt gastronomiczny, stanowi wnętrze szańca Bramy Fortecznej „Zniesienie” wchodzącej w skład dzieł obronnych rdzenia Twierdzy Przemyśl, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-705/709.
 5. Przedmiot najmu wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne – kaloryfery, ogrzewanie tradycyjne – piec /koza/, monitoring.
 6. Ruchomości – wyposażenie przedmiotu najmu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszeniaUwaga : istnieje możliwość sprzedaży całości wyposażenia.
 7. Przedmiot najmu będzie wykorzystywany przez Najemcę na działalność zwią­zaną z prowadzeniem baru – małej gastronomii..
 8. Umowa najmu – załącznik nr 3 .
 9. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, do osoby odpowiedzialnej: Paweł Jucha  tel. 667 942 506 , email: kierownik@posir.pl.

 

§ 3  Czynsz

 1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 1400zł brutto
  Słownie: jeden tysiąc czterysta złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.

 

§ 4  Przetarg  ustny nieograniczony – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1400 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż  50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (21.06.2013) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 140.zł (słownie: sto czterdzieści złotych) na konto nr PBS O/Przemyśl  51 8642 1155 2015 1503 9145 0001 (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 6 czerwca, 2013 /czwartek/ 12:26:04
Ostatnia modyfikacja: 6 czerwca, 2013 /czwartek/ 12:26:04