Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

Komisja Rekrutacyjna informuje, że nabór na wyżej wymienione stanowisko wygrał Pan Jerzy Uziembło zamieszkały w Przemyślu.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W związku z ogłoszeniem Dyrektora Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu o naborze na stanowisko Głównego Księgowego z dnia 3 czerwca 2013r. wpłynęły dwie oferty.

W wyniku dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną w dniu 18 czerwca 2013 r. weryfikacji ofert pod względem formalnym ustalono, że obie oferty spełniły wymagania formalne, w związku z czym kandydaci, którzy złożyli oferty zostali dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną w dniu 26 czerwca 2013 r. Pan Jerzy Uziembło uzyskał 179 punktów.

Maksymalny ogólny wynik oceny możliwy do uzyskania przez kandydata ubiegającego się o stanowisko Głównego Księgowego wynosił 200 punktów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że nabór na stanowisko Głównego Księgowego wygrał Pan Jerzy Uziembło, który spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej liczbę punktów przewyższającą 70 procent maksymalnej liczby punktów, którą mógłby uzyskać kandydat na to stanowisko.

 

Przemyśl, dnia 26 czerwca 2013 r.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Marek Osiadacz

Z-ca Dyrektora POSiR

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 26 czerwca, 2013 /środa/ 12:18:55
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca, 2013 /środa/ 12:18:55