Wyjaśnienie do siwz Dotyczy przetargu nieograniczonego: Modernizacja wyposażenia budynku pompowni dla Stoku Narciarskiego

W związku z pytaniem wykonawcy dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), na wykonanie modernizacji wyposażenia budynku pompowni dla Stoku Narciarskiego w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu jako zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, wyjaśnia:

 

Zapytanie

czy oferta (kosztorys) ma być zrobiony na takiej zasadzie na jakiej Państwo przedstawili przedmiar, czyli pozycja robót i cena?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy powinien być sporządzony w sposób szczegółowy, na podstawie przedmiaru robót załączonego do siwz.

W kosztorysie należy podać dla poszczególnych pozycji ceny jednostkowe, jednostki miar, ilość oraz cenę netto poszczególnych pozycji kosztorysu a także sumę wartości netto i brutto całości robót.

W kosztorysie ofertowym należy podać także stawkę roboczogodziny, koszty ogólne, zysk i koszty zakupu materiałów.

Do kosztorysu należy załączyć wykaz materiałów wraz z cenami

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 9 października, 2013 /środa/ 8:07:15
Ostatnia modyfikacja: 9 października, 2013 /środa/ 8:07:15