Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Działając na podstawie art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamiam, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego p.n. Modernizacja wyposażenia budynku pompowni dla stoku narciarskiego w Przemyślu złożono następujące oferty:

– oferta nr  1:   Elektromontaż Rzeszów Sp.z.o.o. w Przemyślu

ul. 3-go Maja 52, 37-700 Przemyśl

oferowana cena : 148953,00zł brutto

– oferta nr 2:    Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne i Elektromechanika

Mariusz Bartnik

Nehrybka 20, 37-733 Pikulice

oferowana cena : 165659,97 zł brutto

Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zgodnie z kryterium oceny ofert, najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Elektromontaż Rzeszów Sp.z.o.o. w Przemyślu ul. 3-go Maja 52, 37-700 Przemyśl

Oferta uzyskała największą liczbę punktów 100.

Informujemy jednocześnie, że oferta nr 2 złożona przez Zakład Usługowy Instalatorstwo Elektryczne i Elektromechanika Mariusz Bartnik Nehrybka 20, 37-733 Pikulice, w kryterium oceny ofert uzyskała 89 punktów.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 14 października, 2013 /poniedziałek/ 8:05:22
Ostatnia modyfikacja: 14 października, 2013 /poniedziałek/ 8:05:22