OGŁASZAJĄCY: POSIR W PRZEMYŚLU, UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, NIP 795-236-44-86 NR RACHUNKU BANKOWEGO: 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

Ogłoszenie

o sprzedaży w formie aukcji (licytacji ustnej) domku drewnianego

o wymiarach : dług. 8,20m szer. 7,20m i wys. 4,30m,

która odbędzie się w siedzibie ogłaszającego

POSIR W PRZEMYŚLU,

UL. A.MICKIEWICZA 30, 37-700 PRZEMYŚL, sala kolumnowa I piętro

w dniu 04.11.2013 o godz. 11,00

WARUNKI AUKCJI – SPRZEDAŻY DOMKU DREWNIANEGO

 1. Przedmiot przeznaczony do sprzedaży w formie aukcji: domek drewniany, będący własnością ogłaszającego, nie obciążony prawami osób trzecich. Domek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną.
 2. Przedmiot sprzedaży można oglądać na działce nr 277/3 przy ul. Pasteura w Przemyślu – obok trzeciej trasy stoku narciarskiego, od dnia ogłoszenia do dnia poprzedzającego aukcję po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Osoba odpowiedzialna: Paweł Jucha tel. 667 942 506

 1. Warunki szczegółowe aukcji:

 1. Aukcję przeprowadza się w formie licytacji ustnej.

 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.

 3. Wadium w wysokości 2000 PLN należy wpłacić w kasie ogłaszającego, najpóźniej w dniu poprzedzającym aukcję.

 4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 5. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.

 6. Podmioty zamierzające przystąpić do aukcji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu aukcji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń (załącznik) – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.

 7. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.

 8. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

 9. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty nabycia przedmiotu aukcji-

tj. 20000 PLN brutto – słownie : dwadzieścia tysięcy złotych.

 1. Postąpienie 100 PLN lub wielokrotność tej kwoty

 2. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.

 3. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.

 4. Z chwilą przybicia następuje nabycie prawa własności przedmiotu sprzedaży.
  Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest wpłacić wylicytowaną cenę zakupu na konto rachunku bankowego POSIR w Przemyślu nr 5186-4211-5520-1515-0391-1450-0001

  w terminie 7 dni od dnia licytacji.
  W przypadku uchylenia się od wpłaty wylicytowanej ceny podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.

 5. Podmiot, który udzielił przybicia i dokonał wpłaty wylicytowanej ceny na konto POSIR, obowiązany jest do usunięcia-zabrania domku drewnianego z działki nr 277/3 przy ul. Pasteura w Przemyślu, w terminie 30 dni od daty uznania rachunku bankowego POSIR wylicytowaną kwotą. Usunięcia – zabrania domku dokonuje podmiot na własny koszt i własnym staraniem.

 6. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.

 7. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.

 8. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 października, 2013 /czwartek/ 8:01:28
Ostatnia modyfikacja: 24 października, 2013 /czwartek/ 8:01:28