Ogłoszenie

Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (zamówienia poniżej 14000 euro) ogłasza przetarg, w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi nieregularnego transportu osób.

 

 1. Ogłaszający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl
 2. Osoba do kontaktu: Robert Kazimir tel. 667 942 505,  e-mail: sport@posir.pl.
 3. Rygory:
  1. Oferent musi posiadać ważną licencję na transport krajowy osób. Kopia licencji potwier­dzona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik do oferty i umowy.
  2. Oferent usługę wykona samodzielnie – bez wsparcia podmiotów trzecich. Kopie dowodów rejestracyjnych aut z każdej kategorii określonej w ofercie (przynajmniej 1 do każdej wiel­kości busa/autobusu) stanowią załącznik oferty i umowy.
  3. Oferent wykaże polisę ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 1 000 000 (jeden milion złotych) ważną na dzień podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa wygasa podczas trwania umowy, oferent dostarczy kopię nowej. Kopia polisy stanowi załącznik do oferty
   i umowy.
  4. Oferent wykaże, że posiada własny tabor nie starszy niż z roku 2005. (kopie dowodów rejestra­cyjnych jak w ppkt. b)
 4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach do dnia 27 lutego 2014 roku do godz. 12.00  w sekretariacie POSiR.
 5. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 27 lutego 2014 roku o godz. 13.00 w POSiR.
 6. Oferta powinna zawierać: Formularz ofertowy oraz załączniki jak w pkt.3.
 7.  Kryterium oceny ofert :
 1. średnia cena za 1 kilometr z wszystkich rodzajów pojazdów określonych w formularzu
  ofertowym – 70%
 2. średnia cena za 1 godz. postoju wszystkich rodzajów pojazdów określonych w formularzu
  ofertowym  – 30%

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska maksymalna ilość punktów tj 100, stanowiących sumę uzyskanych punktów w obu kryteriach cenowych. Dla każdego kryterium cenowego wyliczenie punktów nastąpi na podse poniższego wzoru ;

C =  Cn  x100 pkt.
Cb

C  – liczba punktów przyznana danej ofercie

Cn  najniższa z cen jednostkowych złożonych ofert (brutto),

Cb  – cena jednostkowa oferty badanej (brutto)

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 20 lutego, 2014 /czwartek/ 7:41:51
Ostatnia modyfikacja: 20 lutego, 2014 /czwartek/ 7:41:51