OGŁOSZENIE Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych

 1. Zamawiający : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu (POSIR) Przemyśl
  ul. Mickiewicza 30, tel (fax); 16 678 57 58 lub 16 678 41 88
 1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej zamówienia o wartości poniżej 30000 euro na konserwację i naprawę urządzeń elektro-energetycznych (w tym stacje trafo i instalacje elektryczne), w n/w obiektach należących do zamawiającego i zlokalizowanych w Przemyślu

a)    kolej linowa krzesełkowa – ul. Sanocka 5 i ul. Pasteura
b)   ”tor saneczkowy”
c)    przepompownia z pompami wysokoprężnymi
d)    kryta pływalnia – ul. 22-go Stycznia 4
e)    sztuczne lodowisko – ul. Sanocka 5
f)     hala sportowa z hotelem i restauracja – ul. Mickiewicza 30
g)    obiekty sportowe KS „Czuwaj”
oraz
h)    pomiar skuteczności ochrony instalacji wewnętrznych i piorunochronnych w/w obiektach

 1. Kryterium oceny ofert

100% cena ryczałtowa

 1. Termin wykonania usługi
  24 miesiące od daty podpisania umowy
 1. Wymagania w stosunku do wykonawcy

Wykonawca powinien posiadać :
– uprawnienia SEP E i D powyżej 15 kV
– uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego M i E (mechanicznei elektryczne)
– zaświadczenie o wpisie CEIDG wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed terminem składania ofert.
Szczegółowe wymagania w stosunku do wykonawcy określono w umowie (załącznik nr 2)

 1. Sposób złożenia oferty

  Ofertę należy złożyć w kopercie, na załączonym formularzu (załącznik nr 1), w siedzibie POSIR w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 – sekretariat Ip w godzinach 7,00 do 15,00 w dni powszednie, w terminie do dnia 26.06.2014 do godz. 10,00.

  Kopertę należy opisać : Oferta na usługi elektroenergetyczne z podaniem nazwy oferenta

  W ofercie należy :
  – podać cenę w PLN usługi netto/ miesiąc i brutto/miesiąc
  – załączyć ksero dokumentów określonych w pkt. 5
  – załączyć 3 egz. podpisanej umowy (załącznik nr 2) o wykonanie usługi

 1. Informacje dodatkowe

  Zamawiający (POSIR) zapewni :
  a)    środki finansowe na zakup materiałów niezbędnych do wykonania usługi
  b)   dostęp do urządzeń elektro-energetycznych w celu wykonania usługi.
  Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, który spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który złoży najkorzystniejszą ofertę.

 1. Osoba do kontaktu
  – Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 17 czerwca, 2014 /wtorek/ 7:34:25
Ostatnia modyfikacja: 17 czerwca, 2014 /wtorek/ 7:34:25