OGLOSZENIE o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego (silniki elektryczne, wały z kołem pasowym) należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

Informacje ogólne

  1. Nazwa i siedziba jednostki
   Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
   ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
  2. Miejsce i termin składania ofert
   POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  – sekretariat I piętro
   termin : 15.10.2014 godzina 10.00
  3. Miejsce i termin otwarcia ofert
   Sala kolumnowa POSIR I piętro
   termin : 15.10.2014 godz. 10.30
  4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
   Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
   po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

   Informacje o składnikach majątkowych

  5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
   1. Silnik elektryczny 18,50kW, 735 obr/min – sprawny technicznie
    Cena wywoławcza : 792zł netto
   2. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
    Cena wywoławcza : 612zł netto
   3. Wały z kołem pasowym – 2 sztuki
    Cena wywoławcza : 108zł netto/ szt

    Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

   Wadium

  6. Wadium w wysokościach j.n :
   – silnik elektryczny 18,50kW – 60zł
   – silnik elektryczny 10,00kW – 60zł
   – wały z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 14.10.2014 do godz. 14.30

   Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

   Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
   Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.Oferta – wymagania

  7. Wymagania dla ofertyOferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 15.10.2014 do godziny 10,00. Kopertę należy opisać : Oferta zakupu środków ruchomych. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta

   Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

   Oferta powinna zawierać :
   – cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
   – nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
   – oświadczenie oferenta (załącznik nr 2), że zapoznał się ze stanem przedmiotów objętych zakresem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

  8. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
   1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
   2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Uwaga: Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 30 września, 2014 /wtorek/ 7:24:20
Ostatnia modyfikacja: 30 września, 2014 /wtorek/ 7:24:20