OGLOSZENIE o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego (silniki elektryczne, wały z kołem pasowym) należącego do Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) w Przemyślu ul. Mickiewicza 30

Informacje ogólne

 1. Nazwa i siedziba jednostki
  Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji (POSIR)
  ul. Mickiewicza 30 Przemyśl
 2. Miejsce i termin składania ofert
  POSIR – Przemyśl ul. Mickiewicza 30  – sekretariat I piętro
  termin : 13.11.2014 godzina 10.00
 3. Miejsce i termin otwarcia ofert
  Sala kolumnowa POSIR I piętro
  termin : 13.11.2014 godz. 10.30
 4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotów sprzedaży
  Przemyśl ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00,
  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 16 678 41 88)

  Informacje o składnikach majątkowych

 5. Rodzaj i ilość sprzedawanych składników majątkowych
  1. Silnik elektryczny 10,00kW, 720obr/min – sprawny technicznie
   Cena wywoławcza : 612zł netto
  2. Wały z kołem pasowym – 2 sztuki
   Cena wywoławcza : 108zł netto/ szt

   Do cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

  Wadium

 6. Wadium w wysokościach j.n :
  – silnik elektryczny 10,00kW – 60zł
  – wały z kołem pasowym – nie żąda się wniesienia wadium
  należy wpłacić w kasie POSIR w gotówce w terminie do 12.11.2014 do godz. 14.30 lub przelewem na konto 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl.

  Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
  Oferta – wymagania

 7. Wymagania dla oferty
  Oferty należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach na adres ; Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 13.11.2014 do godziny 10,00. Kopertę należy opisać : Oferta zakupu środków ruchomych. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres oferenta

  Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

  Ofertę można złożyć także elektronicznie przesyłając skan wypełnionego formularza ofertowego oraz oświadczenia (załączniki nr 1 i 2).

  Oferta powinna zawierać :
  – cenę netto i brutto oraz podatek VAT za oferowane do sprzedaży silniki elektryczne i wał z kołem pasowym, wyszczególnione w punkcie 5 oraz warunki jej zapłaty
  – nazwę i adres oferenta z numerem telefonu kontaktowego
  – oświadczenie oferenta (załącznik nr 2), że zapoznał się ze stanem przedmiotów objętych zakresem przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin

9.  Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

 1. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Uwaga : Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu
bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 października, 2014 /piątek/ 7:20:04
Ostatnia modyfikacja: 24 października, 2014 /piątek/ 7:20:04