O G Ł O S Z E N I E o przetargu na dzierżawę nieruchomości przy ul. Pasteura w Przemyślu DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, pozostającej w trwałym zarządzie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, położonej w Przemyślu przy ul. Pasteura na terenie stoku narciarskiego.

 1. W przetargu mogą brać udział: osoby fizyczne i osoby prawne a także inne podmioty nie posiadające osobowości prawnej.
  Osoby fizyczne – poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub przez pełnomocnika, na podstawie pełnomocnictwa.
  Osoby prawne i inne podmioty – przedstawiając aktualny wypis z rejestru CEIDG lub KRS oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków :
  Nieruchomość podlegająca dzierżawie stanowi część działki nr 978/4 w obrębie 212 miasta Przemyśla o powierzchni ok. 1680m2, zgodnie ze szkicem graficznym – załącznik nr 1.
 1. Opis nieruchomości:
  Nieruchomość położona jest przy ul. Pasteura w Przemyślu. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ww. ulicy. Na nieruchomości znajduje się wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny dla narciarzy
 1. Przeznaczenie nieruchomości:
  Na nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, dzierżawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej w okresie sezonu zimowego, szczególnie z wykorzystaniem wyciągu o niskim prowadzeniu liny.
 1. Obciążenia:
  Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
 1. Okres dzierżawy: sezon zimowy 2014/2015 (tj od 14.01.2015 do 15.03.2015)
  Termin płatności czynszu oraz dodatkowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy, której projekt jest załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Zobowiązania dzierżawcy :
  Dzierżawca będzie zobowiązany do dbania o należyty stan techniczny wyciągu, ponoszenia ewentualnych kosztów związanych z jego konserwacją i naprawami, łącznie z wymianą zużytych czy uszkodzonych części.
  Szczegółowo zakres zobowiązań dzierżawcy został określony w umowie – załącznik nr 2
 1. Cena
  Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego zostaje określona w postaci 15% co miesięcznego przychodu netto, wyliczonego na podstawie faktur, wydruków z kasy fiskalnej itp., uzyskiwanego przez dzierżawcę w okresie trwania umowy. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 punkt procentowy ceny wywoławczej.
 1. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13.01.2015 r (wtorek). o godzinie 12.00 w siedzibie POSiR w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, sala narad na I piętrze.
 2. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z zarządzeniem nr 5A/2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu z dnia 14.11.2012 r.
 3. W przypadku rozstrzygnięcia przetargu, z oferentem – dzierżawcą, który zaoferował najwyższą cenę czynszu dzierżawnego, zostanie zawarta umowa dzierżawy nieruchomości.
 1. Wydzierżawiający nie żąda wniesienia wadium.
 2. Oferent, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeśli nie stanął do niego żaden oferent.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą.
 5. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyny.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać u kierownika parku sportowo-rekreacyjnego p. Pawła Juchy tel. 667-942-506

 

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 29 grudnia, 2014 /poniedziałek/ 7:17:13
Ostatnia modyfikacja: 29 grudnia, 2014 /poniedziałek/ 7:17:13