ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r z późniejszymi zmianami. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia o wybo­rze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 70 – zapytanie o cenę na dostawę artykułów spożywczych w roku 2015 w następujących częściach

Część 1 – napoje bezalkoholowe

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca

Oferta nr 1 -Coca-Cola HBC Polska Sp.z.o.o.

ul. Annopol 20, 03-236 Warszawa

Cena: 22292,20 zł brutto

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

 

Część 2 mięso, produkty mięsne wędliny

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca

Oferta nr 1: Przemyskie Centrum Dystrybucji Mięsa i Wędlin

H.W. Szczepanik Sp.J. ul. Jasińskiego 56 Przemyśl

Cena: 63892,61zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, złożono następujące oferty:

Oferta nr 2: Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” Andrzej Szarek

Widna Gora ul. Rożwienicka 15 37-500 Jarosław

Oferta złożona przez ZPM „Szarek” z Jarosławia, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak wyceny części asortymentów) i na podstawie art. 89 ust. 1    pkt 2 została odrzucona

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie z wyjątkiem Wykonawców których oferty zostały odrzucone (dział Vi rozdział 2 ustawy pzp). Wykonawcom przysługują  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy

 

Część 3 Dostawa warzyw i jarzyn

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą złożył wykonawca:

Oferta nr 4 ; Hurt Detal Owoce Aneta Bik

Ul. Zamojskiego 20 37-700 Przemyśl

Cena: 14384,70 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 1: F.U.P.H. „Wojtex”

W.Strzałkowski

Hurtownia Owoców i Warzyw

Ul. Batorego 26 ,37-700 Przemyśl

Cena: 16442,03 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 87 punktów

 

Oferta nr 2: FHU „Kerim-Stanmirpol” Hurtowa Sprzedaż Owoców i Warzyw

Mirosław Świecarz

ul. Boh. Getta 63, 37-700 Przemyśl

Cena: 15060,01zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 95 punktów

 

Oferta nr 3: Hurtownia Owoców i Warzyw

Mroczka Jerzy

Ul. Batorego 26, 37-700 Przemyśl

Cena: 14435,50 zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskał 99 punktów

 

Część 4 Dostawa artykułów ogólnospożywczych i cukierniczych

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

 

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ogród” Marek Wnuk

ul. Mickiewicza 35 35 37-700Przemyśl

Cena: 51259,78zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

Część 5 – wódki, wina, piwo

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca

Oferta nr 1: Grupa Żywiec S.A.

Oddział Lublin

Ul. Mełgiewska 30 B. 20-234 Lublin

Cena; 46671,26 zł brutto

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a oferta uzyskała w kryterium oceny ofert maksymalna ilość punktów tj 100-

 

Część 6 Dostawa pieczywa

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Oferta nr 1: Piekarnia i Wytwórnia Makaronu „LBZ” BZAP Ochenduszko Sp. Jawna

Ul. Lwowska 128 37-700 Przemyśl

Cena: 10018,27 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.

W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części nr 6, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 7 mrożonki, ryby

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Oferta nr 1: Hurtownia WIDAN „Eksport-Import”

ul. Jasińskiego 56B 37-700 Przemyśl

Cena: 14504,09 zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W/w oferta była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu przetargowym w części nr 7, w terminie określonym przez zamawiającego

 

Część 8 Dostawa jaj

Do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrano  jako najkorzystniejszą, ofertę którą  złożył wykonawca:

Oferta nr 1: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Marian Błoński

37-712 Orzechowce 184

Cena: 7062,00zł brutto

Uzasadnienie wyboru oferty: wybrany Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający ustanowił jedno kryterium oceny i wyboru ofert tj. cena = 100%.
Wybrana oferta uzyskała maksymalną ocenę – 100 pkt.
W wyznaczonym terminie składania ofert oprócz ww. Wykonawcy, złożono następujące oferty:

 

Oferta nr 2: Hurtownia Warzyw i Owoców FHU Kerim Stanmirpol S.C. Mirosław Świecarz

Ul. Boh. Getta 63 37-700 Przemyśl

Cena: 7560,00zł brutto

W kryterium oceny ofert, oferta uzyskała 93 punktów

Uwaga dotycząca części nr 1, nr 4, nr 5:

W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła także oferta dotycząca części nr 1, nr 4, nr 5, złożona przez:

F.H.C. Sp. Komandytowa

ul. Żwirki i Wigury, 38-400 Krosno

Ul. Czarnieckiego 7, 37-700 Przemyśl

Sklep nr 23

Złożona oferta, nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (brak wyceny części asortymentów, brak formalnej oferty cenowej złożonej na formularzu ofertowym załączonym do zapytania zamawiającego) brak oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp brak oświadczenia o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, brak aktualnego odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 oferta została odrzucona. Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 4, wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia (wykonawca nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu).

Na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych  na rozstrzygnięcie przed­miotowego postępowania  nie przysługuje odwołanie z wyjątkiem Wykonawców których oferty zostały odrzucone (dział Vi rozdział 2 ustawy pzp). Wykonawcom przysługują  upraw­nienia  określone w art. 181 ust. 1 ww. ustawy.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 27 stycznia, 2015 /wtorek/ 13:22:08
Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia, 2015 /wtorek/ 13:22:08