OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na najem lokalu użytkowego (restauracji z zapleczem i zbiornikiem na gaz) na okres 10 lat położonego w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2

Licytacja odbędzie się w dniu 06.03.2015o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 § 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wynajmującym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na najem lokalu użytkowego (restauracja z zapleczem i zbiornikiem na gaz wraz z instalacją gazową) usytuo­wa­nego w budynku ul. Mickiewicza 30 o pow. 334,80 m2, z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną.      Najem nie obejmuje ruchomości (załącznik nr 2), będących na wyposażeniu lokalu.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn..

 § 2 Lokal użytkowy

 1. Informacje o lokalu przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: Mickiewicza 30; 37-700 Przemyśl
  2. Usytuowanie: Parter – pomieszczenia restauracji wraz z zapleczem
  3. Powierzchnia całkowita: 334,80 m2
  4. zbiornik na gaz wraz z instalacją gazową
 2. Rzut poziomy przedmiotu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i są do wglądu w siedzibie Wynajmującego.
 3. Obręb/działka: 207/1026
 4. Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Przemyślu: PR1P/00054981/3
 5. Przedmiot umowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, grzewczą (c.o.),
 6. Ruchomość – wyposażenie przedmiotu najmu – restauracji, stanowi załącznik nr 2.
  Wynajmujący posiada pełne wyposażenie restauracyjne i kuchenne ( m.in. urządzenia chłodnicze, kuchnie gazowe, stoły, krzesła zastawy stołowe itp.).
  W przypadku zainteresowania istnieje możliwość nabycia wyposażenia lub pojedynczych jego składników przez Najemcę, na podstawie odrębnej umowy.
 7. Zapasy magazynowe związane z prowadzoną przez zamawiającego działalnością gospodarczą – restauracją, zostaną sprzedane Najemcy po kosztach ich zakupu w dniu podpisania umowy najmu. Dotyczy Najemców którzy w wynajmowanym lokalu będą prowadzić działalność gastronomiczną.
 8. Przedmiot najmu zwany restauracją – może być wykorzystywany przez Najemcę na działalność gastronomiczną.
 9. Projekt protokółu zdawczo-odbiorczego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
 10. Umowa najmu lokalu użytkowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 11. Podpisując umowę najmu Najemca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników wymienionych w załączniku nr 5, na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
 12. Najem przedmiotu najmu od dnia 01.04.2015.
 13. W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do: POSiR, ul. Mickiewicza 30, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00.
  Osoby odpowiedzialne: Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88

§ 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 4100,00zł brutto
  Słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia – bez ruchomości-wyposażenia lokalu określonego w § 2 ust. 6.

  § 4 Przetarg ustny nieograniczony – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 4100,00 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

  § 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 06.03.2015 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 2000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl

  (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR

 1. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 1. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 2. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 3. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia.
 4. Nie dokonanie zakupu zapasów magazynowych-towarów handlowych, przed podpisaniem umowy najmu, uważa się za odstąpienie od umowy najmu przez Najemcę z przyczyn leżących po jego stronie, co skutkuje przepadkiem wadium na rzecz Wynajmującego.

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu za najem, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 18 lutego, 2015 /środa/ 13:16:26
Ostatnia modyfikacja: 18 lutego, 2015 /środa/ 13:16:26