OGŁOSZENIE – REGULAMIN o przetargu ustnym, nieograniczonym – licytacji, na dzierżawę nieruchomości-płyty lodowiska o łącznej powierzchni 1800m2 usytuowanej na terenie sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej w Przemyślu na okres od 01.05.2015 do 30.09.2015

Licytacja odbędzie się w dniu 27.03.2015 o godz. 11,00 w siedzibie ogłaszającego POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie Zarządzenia nr 5A/2012 z dnia 14.11.2012 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Gmina Miejska Przemyśl-Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu, zwany dalej Wydzierżawiającym, ogłasza przetarg ustny, nieograniczony-licytację na dzierżawę nieruchomości-płyty lodowiska o łącznej powierzchni 1800m2 usytuowanej na terenie sztucznego lodowiska przy ul. Sanockiej w Przemyślu, z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z wynajmem gokartów i użytkowaniem płyty lodowiska jako toru do jazdy dla gokartów.
 2. Wynajmujący – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 § 2 Nieruchomość-płyta lodowiska

 1. Informacje o nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze przetargu:
  a) Adres: Sanocka, 37-700 Przemyśl
  b) Powierzchnia całkowita: 1800 m2
 2. Nieruchomość – płyta lodowiska jest w konstrukcji betonowej, we wnętrzu której zamontowana jest instalacja chłodząca płytę w okresie sezonu zimowego.
  Teren lodowiska jest oświetlony
 3. Płyta lodowiska– może być wykorzystywany przez dzierżawcę do prowadzenia działalności związanej z wynajmem gokartów i użytkowaniem płyty lodowiska jako toru do jazdy dla gokartów.
 4. Umowę dzierżawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 5. Dzierżawa na okres od 01.05.2015 do 30.09.2015r
 6. W celu obejrzenia nieruchomości oraz zapoznania się z jej stanem technicznym : kontakt – Paweł Jucha – tel.667 942 506 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00. Kontakt w sprawie procedury przetargowej : Bogdan Zięba email : techniczny@posir.pl tel;. 16 678 41 88 w terminie j.w.

§ 3 Czynsz

 1. cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 1750,00zł netto
  Słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych + podatek VAT.
 1. Stawka miesięczna czynszu obejmuje dzierżawę płyty lodowiska określonej w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia wraz z podatkiem od nieruchomości

 § 4 Przetarg ustny nieograniczony – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 1750,00 PLN netto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 50 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, który udzielił przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wydzierżawiającego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

 § 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji tj 27.03.2015 do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR. Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto lub poprzez wypłatę w kasie POSIR, nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaproponuje pierwszego postąpienia..

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę dzierżawy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu zawiera Dyrektor POSiR z oferentem, którego oferta została wybrana.
 2. Warunki umowy nie podle­gają negocjacjom.
 3. W dniu podpisania umowy dzierżawca wpłaci w kasie wydzierżawiającego kaucję w wysokości jednokrotnego miesięcznego czynszu za dzierżawę, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń wydzierżawiającego z tytułu zaległości czynszowych. Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
 4. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez dzierżawcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia-regulaminu warunków.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 11 marca, 2015 /środa/ 13:09:14
Ostatnia modyfikacja: 11 marca, 2015 /środa/ 13:09:14