ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania „Remont istniejących kortów tenisowych nr 1 i nr 2 przy ul. 22- Stycznia 6 w Przemyślu”

W postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące oferty :

– oferta nr 1 : PHU „Rekro” K. Michalcewicz W. Oczko

Spółka jawna

36-062 Zaczernie

Pogwizdów Nowy 662

Oferowana kwota : 183676,76 zł brutto

– oferta nr 2 : SPORT HALLS S.C.

ul. Komuny Paryskiej 57/15

50-452 Wrocław

Oferowana kwota : 265814,03zł brutto

 

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, żądał wniesienia wadium przez wykonawców jako zabezpieczenie składanej oferty. Wykonawca PHU „Rekro” (oferta nr 1), nie wniósł w określonym terminie wadium, w związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych został wykluczony z postępowania a jego ofertę na podstawie art. 24 ust. 4 uznaje się za odrzuconą.

Wykonawca Sport Halls S. C. (oferta nr 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, jednakże cena oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym i na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie przetargowe.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 20 kwietnia, 2015 /poniedziałek/ 12:43:21
Ostatnia modyfikacja: 20 kwietnia, 2015 /poniedziałek/ 12:43:21