Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn.: REMONT ISTNIEJACYCH KORTÓW TENISOWYCH NR 1 i NR 2 przy ul. 22-go Stycznia 8 w Przemyślu – przetarg nr 2

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) po wezwaniu jednego z Wykonawców do złożenia wyjaśnień do oferty w trybie art.26 ust.4 ww. ustawy, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert : cena 100%.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 14 maja, 2015 /czwartek/ 12:19:36
Ostatnia modyfikacja: 14 maja, 2015 /czwartek/ 12:19:36