Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na realizację zadania pn.: Dostawa i montaż ślusarki okiennej i drzwiowej, aluminiowej oraz wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, w pomieszczeniu niecki basenowej obiektu krytej pływalni przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) po wezwaniu jednego z Wykonawców do złożenia wymaganych dokumentów do  oferty  w  trybie  art.26 ust.3  ww. ustawy, Zamawiający informuje  o  wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium oceny ofert : cena 100%.

W postępowaniu zostały złożone następujące  oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Kolejność  ofert wg. kryterium  cena
1 REM II Sp. z o.o. Ul. Nestora 1 37-700 Przemyśl Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu 100
2 INVEMA Piotr Saniawa ul. Krajewskiego 4 20-738 Lublin Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu 79
3 Europel Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 4 38-420 Korczyna Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu 96
4 Alu – Ideal Sp. z o.o. Wierzchosłowice 37A 88-140 Gniewkowo Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu 61
5 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLBUD Szczepański Tadeusz ul. Słowackiego 24 35-060 Rzeszów Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu 88

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta Nr 1 złożona przez REM II Sp. z o.o. ul. Nestora 1  z Przemyśla, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w SIWZ kryteria wyboru ofert.

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 25 maja, 2015 /poniedziałek/ 10:48:31
Ostatnia modyfikacja: 25 maja, 2015 /poniedziałek/ 10:48:31