Ogłoszenie o zamówieniu Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż obudowy grzejników płytami HPL w pomieszczeniu niecki basenowej w Przemyślu przy ul. 22-Stycznia 8

Zakres zamówienia obejmuje :

 • demontaż istniejącej obudowy grzejników z desek na konstrukcji stalowej o wymiarach:
  • 1,21m x 30,00m = 36,30 m2
  • 0,75m x 14,20m = 10,65 m2
  • 0,25m x 17,60m = 4,40 m2
 • dostawę obudowy grzejników z płyt HPL w kolorze szarym o wymiarach j.w. i montaż do istniejącej konstrukcji stalowej. Grubości płyt HPL: elementy poziome płyta HPL gr. 10mm, elementy pionowe płyta HPL gr. 8mm.
 • projekt uzupełnienia istniejącej konstrukcji stalowej dla potrzeb obudowy grzejników

Uzupełnienie konstrukcji stalowej o niezbędne elementy do montażu obudowy po stronie zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia w okresie 20.07. – 25.07.2015 i uzależniony jest od innych robót realizowanych w obiekcie krytej pływalni.
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, wykonanie pomiarów i oględzin istniejącej obudowy i konstrukcji stalowej.
Okres gwarancji 36 m-cy.
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7:00 do 14:30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na dostawę i montaż obudowy grzejników.

Termin składania ofert 11.06.2015
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Z wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia.
Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni:

 • Małgorzata Gudzelak tel. 16 670 65 45 maill : basen@posir.pl
 • Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, maill : techniczny@posir.pl

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 29 maja, 2015 /piątek/ 10:42:50
Ostatnia modyfikacja: 29 maja, 2015 /piątek/ 10:42:50