Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę wyposażenia kortów tenisowych nr 1 i nr 2 w Przemyślu ul. 22-Stycznia 6 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia kortów tenisowych nr 1 i nr 2 przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu

Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia

Termin realizacji zamówienia do dnia 19.06.2015.
Dostawa wyposażenia na adres : Korty tenisowe ul. 22-Stycznia 6, 37-700 Przemyśl, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr 691 966 715

Okres gwarancji 24 m-ce.
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 2, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego – POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7:00 do 14:30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na dostawę wyposażenia kortów nr 1 i nr 2 w Przemyślu.
Termin składania ofert 16.06.2015 do godz. 15:00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Podział na części
przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2
Z wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia.
Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni:

  • Czesław Malik tel. 16 670 10 36 lub 691 966 715 maill : stadion@posir.pl
  • Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, mail: techniczny@posir.pl

Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 10 czerwca, 2015 /środa/ 10:40:20
Ostatnia modyfikacja: 10 czerwca, 2015 /środa/ 10:40:20