Ogłoszenie o zamówieniu na usługę – mechaniczne koszenie trawy

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na usługę – mechaniczne koszenie trawy, kosiarkami:
żyłkową, młócącą i listwową. Z uwagi na trudne ukształtowanie terenu stoku narciarskiego zaleca się używanie kosiarki listwowej.

Zakres zamówienia obejmuje koszenie trawy na następujących obiektach;
– boiska sportowe na terenie miasta Przemyśla – 19 szt
– stok narciarski przy ul. Pasteura w Przemyślu – powierzchnia do koszenia ok. 8ha.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, szczególnie stoku narciarskiego, celem zapoznania się z warunkami terenowymi i zakresem prac.

Termin realizacji zamówienia od dnia 19.06.2015 do października 2015.

Częstotliwość i zakres koszenia, każdorazowo do uzgodnienia między stronami

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (część 1 i część 2) wg załącznika nr 1- formularz ofertowy
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 1, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego – POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7:00 do 14:30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na mechaniczne koszenie trawy – części nr……….

Termin składania ofert 16.06.2015 do godz. 15:00

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Z wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia.

Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni :
– stok narciarski – Paweł Jucha tel. 667 942 506 maill : stok@posir.pl
– boiska sportowe – Piotr Szymański tel. 16 676 05 38 maill : referatsport@posir.pl
– zamówienia publiczne – Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, maill : techniczny@posir.pl

Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 12 czerwca, 2015 /piątek/ 10:31:23
Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca, 2015 /piątek/ 10:31:23