OGŁOSZENIE O ZBYCIU ZŁOMU Działając w oparciu o zarządzenie nr 290/2010 z dnia 04.11.2010 Prezydenta Miasta Przemyśla, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, ogłoszą przetarg na zbycie materiałów pochodzących z rozbiórki kortów tenisowych nr 1 i nr 2 przy ul. 22-Stycznia 6 w Przemyślu :

1 złom stalowy
– szyny kolejowe różnej długości w ilości 47 szt i łącznej długości 175m
– rura stalowa czarna (słupki kortowe) ø 90mm – 4 szt
– rura stal. ocynk. ¾ cala dług. 5,0m
– furtka stalowa (skrzydła + rama) – 2 szt

Cena wywoławcza złomu 0,80zł/kg

2. mączka ceglana
– mączka ceglana złożona w pryzmach w łącznej ilości 95m3
Cena wywoławcza mączki 15,00zł/m3 netto + podatek VAT
§ 1
Materiały przeznaczone do zbycia można oglądać w Przemyślu ul. 22-Stycznia 6 (korty tenisowe) – złom stalowy oraz w magazynie przy ul. Herburtów – mączka ceglana.
Szczegóły do ustalenia telefonicznie –p. Czesław Malik tel. 691 966 715
§ 2
Nabywca zobowiązany jest do odebrania materiału w ciągu 7 dni od daty otrzymania od POSIR zawiadomienia (meilem, na piśmie, faxem) o wynikach przetargu, własnym staraniem i na własny koszt.
§ 3
Oferty należy składać na formularzu ofertowym w zamkniętych kopertach, opisanych „Oferta na zakup złomu stalowego i /lub maczki ceglanej”, bez podawania nazwy oferenta.
Termin składania ofert do dnia 10.07.2015 do godz. 10,00.
Miejsce składania ofert : POSIR ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl – sekretariat Ip.
Do oferty należy załączyć kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium.
§ 4
1. Oferent zobowiązany jest do wpłacenia wadium w pieniądzu – w kasie POSIR ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu w godzinach od 7,00 do 14,30 w dni powszednie, w terminie do dnia 09.07.2015, w wysokości :
– 400 zł – przetarg na zbycie złomu stalowego
– 100 zł – przetarg na zbycie mączki ceglanej
2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
3. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
4. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży
§ 5
Kontakt w sprawie procedur przetargowych : tel. 16 678 41 88 lub na adres techniczny@posir.pl

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 26 czerwca, 2015 /piątek/ 10:29:00
Ostatnia modyfikacja: 26 czerwca, 2015 /piątek/ 10:29:00