Ogłoszenie o zamówieniu na usługę – Badania specjalne kolei linowych KL-1, KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na usługę p.n. :
Badania specjalne kolei linowych KL-1, KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu

Zakres zamówienia zamawiający określił w załącznikach do ogłoszenia.
Termin realizacji zamówienia do dnia 31.10 2015.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 1, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego – POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7,00 do 14,30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na wykonanie badania specjalnego kolei linowych KL-1, KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu
Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty zaświadczające posiadanie stosownych uprawnień do dokonywania badań specjalnych kolei linowych w zakresie objętym przetargiem oraz wypis z CEIDG lub KRS-u. Kopie dokumentów powinny być podpisane przez upoważnione osoby „za zgodność z oryginałem”
Termin składania ofert 02.10.2015 do godz. 15,00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.
Z wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia – załącznik nr 2.
Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni :
– stok narciarski – Paweł Jucha tel. 667 942 506 maill : stok@posir.pl
– zamówienia publiczne – Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, maill : techniczny@posir.pl
Uwaga :Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 września, 2015 /czwartek/ 10:12:58
Ostatnia modyfikacja: 24 września, 2015 /czwartek/ 10:12:58