Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa i montaż trybuny sportowej, rozkładanej dla 30 osób dla krytej pływalni w Przemyślu ul. 22-Stycznia 8

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę i montaż trybuny sportowej dla 30 osób w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu  przy ul. 22-Stycznia 8.

Opis trybuny stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia

W załączeniu rzut poziomy trybuny – załącznik nr 4  i przekrój – załącznik nr 5.

Termin realizacji zamówienia do dnia 14.11.2015.

Dostawa i montaż trybuny na adres : Kryta pływalnia ul. 22-Stycznia 8, 37-700 Przemyśl, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym nr 16 670 65 45

Okres gwarancji 24 m-ce.

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym -załącznik nr 2, osobiście w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7,00 do 14,30 lub pocztą. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : Oferta cenowa na dostawę i montaż trybuny dla krytej pływalni w Przemyślu.

Termin składania ofert 09.10.2015 do godz. 11,00 .

Termin związania ofertą 30 dni od dnia złożenia oferty.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Z wykonawcą który złoży ofertę najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa o realizacje zamówienia-załącznik nr 3..

Do kontaktu za strony zamawiającego, są upoważnieni :

– pani Małgorzata Gudzelak tel. 16 670 65 45  maill : basen@posir.pl

– pan Bogdan Zięba tel. 16 678 41 88, maill : techniczny@posir.pl

Uwaga: Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 1 października, 2015 /czwartek/ 10:09:16
Ostatnia modyfikacja: 1 października, 2015 /czwartek/ 10:09:16