Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2016.

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu ul. Mickiewicza 30 zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę paliw, olejów i smarów w roku 2016. Wykaz ilościowy (szacunkowy) i asortymentowy przedstawiamy jest w załączniku nr 1.

Złożona oferta powinna zawierać:

  • cenę jednostkową netto
  • wartość poszczególnych artykułów netto i brutto
  • całkowita wartość zamówienia brutto

Oferty należy składać osobiście lub pocztą w kopertach w siedzibie zamawiającego –POSIR sekretariat Ip w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 30 w godzinach 7:00 do 14:00. Na kopercie należy podać nazwę oferenta z opisem : „Oferta cenowa –dostawa paliw, olejów i smarów w roku 2016 Oferent składając ofertę powinien podać ceny wszystkich artykułów zawartych załączniku nr 1, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy bez otwierania.

Termin składania ofert 25.01.2016. do godz. 12:00

Uwaga: Zamówienie niniejsze nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 ust.8 ustawy pzp)

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 19 stycznia, 2016 /wtorek/ 12:47:53
Ostatnia modyfikacja: 19 stycznia, 2016 /wtorek/ 12:47:53