O G Ł O S Z E N I E

 o przetargu ustnym – licytacji
na najem lokalu użytkowego o pow. 65,80m2
w kondygnacji podziemnej obiektu krytej pływalni
przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu  

Licytacja odbędzie się w dniu 08.04.2016 o godz. 12,00 w siedzibie ogłaszającego
POSIR Przemyśl ul. Mickiewicza 30 – sala kolumnowa I piętro

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Działając na podstawie uchwały nr 148/2011 z dnia 28.06.2011 Rady Miasta oraz zarządzenia nr 20/2015 z dnia 03.08.2015 Dyrektora POSiR w Przemyślu, Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg ustny – licytację, na najem (na okres 2-ch lat z możliwością przedłużenia za zgodą stron) lokalu użytkowego o pow. 65,80m2 w kondygnacji podziemnej obiektu krytej pływalni, usytuo­wa­nego przy ul. 22-Stycznia 8 w Przemyślu z przezna­czeniem na działalność gospodarczą (usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gabinet odnowy biologicznej).
 2. Dyrektor Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (POSIR) zastrzega sobie prawo wycofania lokalu wysta­wionego do przetargu oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

§ 2  Przedmiot najmu – Lokal użytkowy w obiekcie krytej pływalni w Przemyślu

 1. Informacje o obiekcie przeznaczonym do najmu w drodze przetargu:
  1. Adres: ul. 22-Stycznia 8; 37-700 Przemyśl
  2. Powierzchnie: lokal składa się z kilku pomieszczeń o łącznej powierzchni 65,80m2  W lokalu znajdują się sanitariaty, natryski oraz sauna fińska.
 2. Umowa najmu – załącznik nr 1 .
 3. Można dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z jego stanem technicznym w terminie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 14.00, po uprzednim kontakcie z panią Małgorzatą Gudzelak tel. 16 670 65 45 , email: basen@posir.pl.

§ 3 Czynsz

 1. Cena wywoławcza czynszu za przedmiot najmu wynosi: 700zł brutto
  Słownie: siedemset złotych. Kwota zawiera podatek VAT.
 2. Stawka miesięczna czynszu obejmuje najem całości przedmiotu najmu określonego w § 2 ust 1 niniejszego ogłoszenia.

§ 4 Przetarg ustny – licytacja

Warunki szczegółowe przetargu – licytacji:

 1. Przetarg przeprowadza się w formie licytacji ustnej.
 2. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia aukcji, jednak musi nastąpić co najmniej jedno postąpienie.
 3. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedłożyć POSiR kopie stosownych dokumentów rejestrowych (odpis CEiDG lub wyciąg z KRS oraz NIP, Regon), dokument potwierdzający umocowanie osoby występującej w imieniu przedsiębiorcy – o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, dowód uiszczenia wadium – najpóźniej do chwili rozpoczęcia licytacji oraz oświadczenie o braku zaległości wobec Gminy Miejskiej Przemyśl i podległych jej jednostek.
 5. Podmioty zamierzające przystąpić do licytacji – obowiązane są przedłożyć ogłaszającemu oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu licytacji i nie wnoszeniu do jego stanu technicznego jakichkolwiek zastrzeżeń – najpóźniej do chwili rozpoczęcia aukcji.
 6. Osoby biorące udział w aukcji zobowiązane są okazać dokument tożsamości dowód osobisty.
 7. Licytacja rozpoczyna się od wywołania minimalnej kwoty czynszu przedmiotu najmu- tj. 700 PLN brutto
 8. Postąpienie nie może być niższe niż 20 PLN lub wielokrotność tej kwoty
 9. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika aukcji, gdy inny uczestnik postąpił cenę wyższą.
 10. Po ustaleniu postąpień prowadzący aukcję po trzecim ogłoszeniu zamknie aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 11. Podmiot, któremu udzielono przybicia obowiązany jest zawrzeć pisemną umowę najmu w terminie i miejscu wskazanym przez wynajmującego. W przypadku uchylenia się od zawarcia pisemnej umowy najmu podmiot traci prawa wynikające z przybicia oraz wadium na rzecz POSIR.
 12. Wadium pozostałym uczestnikom aukcji, którzy nie otrzymali przybicia (zostali przelicytowani) zwraca się po zakończeniu aukcji na wskazany przez nich rachunek bankowy.
 13. Z przeprowadzonej aukcji sporządza się protokół.
 14. Zastrzega się prawo odwołania aukcji przez POSiR bez podania przyczyn – wówczas wadium zwracane jest wszystkim uczestnikom.

§ 5 Wadium

 1. Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu aukcji (08.04.2016) do godz. 10,00. Licytant winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 720 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych) na konto nr 12-15600013-2651708900000001 GETIN Noble Bank SA O/Przemyśl (za datę wpłaty uznaje się datę i godzinę uznania przez Bank rachunku Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji) lub w kasie POSIR
 2. Wadium wpłacone przez podmiot, który wygrał przetarg nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu najmu.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli podmiot, który wygrał przetarg nie przy­stąpi do zawarcia umowy w terminie do 7 dnia od daty rozstrzygnięcia przetargu i miejscu wskazanym przez POSIR.
  Dyrektor POSiR wówczas może odstąpić od zawarcia umowy,
 4. Pozostałym podmiotom wadium zostanie zwrócone przelewem na wskazane konto nie później niż w ciągu 3-ch dni roboczych od dnia zakończenia aukcji.
 5. Wadium przepada na rzecz POSiR, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
 6. W przypadku wycofania się oferenta któremu udzielono przybicia z podpisania umowy, POSIR zawrze umowę z oferentem drugim w kolejności

§ 6 Umowa najmu

 1. Umowę najmu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, zawiera Dyrektor POSiR z podmiotem, który zaoferował najwyższą cenę
 2. Zmiana umowy może nastąpić na warunkach określonych w umowie.
 3. Umowa zostanie podpisana po spełnieniu przez Najemcę wszystkich wynikających z niniejszego ogłoszenia warunków.
 4. Do dnia podpisania umowy Najemca wpłaci w kasie Wynajmującego kaucję w wysokości 1000 zł, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego z tytułu nie wywiązywania się z warunków umowy.
  Zwrot kaucji bez odsetek, nastąpi po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy

Wytworzył: Krzysztof Błażkowski
Opublikowano: 24 marca, 2016 /czwartek/ 10:39:06
Ostatnia modyfikacja: 24 marca, 2016 /czwartek/ 10:39:06